Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems paketu nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Taip bus užtikrinama socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybė, kaip ir kitų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro dvi pagrindinės paslaugos:

Pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Pakeistuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas turės būti teikiamos neįgaliesiems pritaikytose patalpose:

 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Jeigu organizacija tokių pritaikytų patalpų neturi, ji galės pasirašyti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kur patalpos pritaikytos, ir ten teikti paslaugas.

Taip pat keliami reikalavimai ir personalo išsilavinimui:

 • socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
 • individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

                Įstaiga / organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

                Pareiškėjas kartu su Prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas 2 priedas);
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), būtinos patalpos:
                  4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
                  4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje, atitiktį Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01), patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai), keliami patalpoms (gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į Įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis Įstaigos vadovo raštas);
 5. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Akredituotos socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
 6. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas ir nurodyti dokumentai teikiami vienu failu elektroniniu laišku Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sps@svencionys.lt iki 2022 m. lapkričio 10 d.

Dėl detalesnės informacijos apie akreditavimo procedūrą galima kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Šalnienę: tel. 8 387 66358, el. p. lina.salniene@svencionys.lt.

Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

Prašymo ir prašymo 14 priedo formos

Deklaracijos forma

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai

Socialinių paslaugų katalogas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A-555 „Dėl įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window