Savivaldybės kontrolierė
Milda Vainickienė
102 kab.
Tel. (0 387) 66 373
El. paštas kontrole@svencionys.lt, milda.vainickiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji patarėja
Irena Rutkovskienė
103 kab.
Tel. (0 387) 66 373
El. paštas irena.rutkovskiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Roma Stundžienė
103 kab.
Tel. (0 387) 66 373
El. paštas roma.stundziene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45).

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra trijų rūšių:
Finansinis auditas – kai vertinami audituojamojo subjekto metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenys, Savivaldybės metinių ataskaitų duomenys ir pareiškiama nepriklausoma nuomonė.
Atitikties auditas – kai vertinama audituojamojo subjekto veiklos atitiktis teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams.
Veiklos auditas – kai vertinama audituojamo subjekto veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Siekiant audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo, auditų rezultatų pagrindu, formuluojami siūlymai – rekomendacijos, audito metu nustatytoms problemoms spręsti.

Kiekvienais metais Tarnyba rengia ir reglamento nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Tarnyba taip pat teikia kitas, teisės aktų nustatyta tvarka, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti išvadas.

Vykdydama savo įgaliojimus, Tarnyba gali atlikti auditus:
savivaldybės administracijoje;
savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas;
savivaldybės valdomose įmonėse.

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį auditą

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, kurie apima tarptautinius audito standartus, viso audito metu mes priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

  • nustatome ir įvertiname audituojamų metinių ataskaitų rinkinių reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
  • vertiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
  • vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
  • vertiname bendrą audituojamų metinių ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar audituotuose ataskaitų rinkiniuose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Atlikdami grupės auditą taip pat surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie audituotus grupės konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę.

Mes, tarp visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Iš dalykų, apie kuriuos informuojame už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie yra svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinį auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje.
Pareigos, kurias siekiantis eiti arba einantis asmuo privalomai tikrinamas kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą yra Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius.
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. K6-2 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“, privačius interesus turi deklaruoti visi Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos veiklos specifiką, Švenčionių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. K6-3 patvirtintos Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklės.
Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) telefonu (0 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Administracinė informacija

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistema

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktu, duomenys neskelbiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 5 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje viešieji pirkimai organizuojami, netaikant Įstatymo nuostatų, išskyrus 17 ir 96 straipsnius, nes per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

Audito ataskaitos ir išvados

Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Irena Rutkovskienė
Adresas:
Vilniaus g. 19, Švenčionys LT-18116
El. paštas: irena.rutkovskiene@svencionys.lt
Telefonas: (0 387) 66373

Comments are closed.

Close Search Window