Savivaldybės kontrolierė
Milda Vainickienė
102 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas kontrole@svencionys.lt, milda.vainickiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji patarėja
Irena Rutkovskienė
103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas irena.rutkovskiene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Vyriausioji specialistė
Roma Stundžienė
103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas roma.stundziene@svencionys.lt
Specialieji reikalavimai ir funkcijos

Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45).

 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Institucijos paskirtis

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai

Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.

Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Kiekvienas išorės veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.

Vykdydama savo įgaliojimus, Tarnyba gali atlikti auditus:
savivaldybės administracijoje;
savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas;
savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, – savivaldybės įmonėse, veikiančiose pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, ir įmonėse, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių.

Tarnyba taip pat teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti.

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje.
Pareigos, kurias siekiantis eiti arba einantis asmuo privalomai tikrinamas kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą yra Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius.
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. K6-2 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“, privačius interesus turi deklaruoti visi Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos veiklos specifiką, Švenčionių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. K6-3 patvirtintos Antikorupcinio (etiško) elgesio taisyklės.
Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Administracinė informacija

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktu, duomenys neskelbiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 5 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje viešieji pirkimai organizuojami, netaikant Įstatymo nuostatų, išskyrus 17 ir 96 straipsnius, nes per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

Audito ataskaitos ir išvados

Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Irena Rutkovskienė
Adresas:
Vilniaus g. 19, Švenčionys LT-18116
El. paštas: irena.rutkovskiene@svencionys.lt
Telefonas: (8 387) 66373

Comments are closed.

Close Search Window