Naujienos|

Kviečiame Švenčionių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti paraiškas 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekto „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ partnerių atrankos konkursui.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo 18 priedu.

Partnerių atranka vykdoma vadovaujantis Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekto „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos tvarkos (toliau – Atrankos aprašas).

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti Projekto partnerius, kurie organizuotų ir vykdytų kokybiškas veiklas, numatytas Atrankos aprašo 9 punkte, bet kokio amžiaus asmenims, nurodytiems Atrankos aprašo 5 punkte.

Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Finansuojamos projekto veiklos:

  1. Mobilių komandų aprūpinimas įranga – skiriama 73 211,96 Eur (vienai ambulatorines slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN) teikiančiai komandai įsigyjamos medicininės ir kitos įrangos vertė negali viršyti 18 400,00 Eur su PVM ir elektromobilis (lengvasis automobilis, M1 klasė) ir jo įkrovimo stotelė, viena ASPN komanda gali įsigyti vieną elektromobilį su įkrovimo stotele (jei yra poreikis). Įsigyjamo elektromobilio su įkrovimo stotele ar be jos vertė negali viršyti 50 000,00 Eur su PVM) .

Galimi Projekto partneriai – asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), nepriklausomai nuo jų pavaldumo, turinčios registracijos adresą ir veiklą vykdančios Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal veiklą „Mobilių komandų parūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ – ASPĮ , kuri turi jau veikiančią ASPN (ilgalaikės priežiūros sveikatos priežiūros paslaugos) teikiančią specialistų komandą, kuri teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrina socialinių paslaugų teikimą.

Paraiškos priimamos iki 2024 sausio 8 d.

Konkursui teikiama:

  1. paraiškos forma (pagal Atrankos aprašo 1 priedą, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  2. įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
  3. jei dalyvaujančiam pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti atrankoje dalyvaujančio pareiškėjo vardu;
  4. atitiktį reikalavimams pagal Atrankos aprašo 7-10 punktą įrodantys dokumentai;
  5. dokumento, patvirtinančio daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę, kopiją.

Paraiškų teikimo tvarka:

1. per e. pristatymo sistemą;

2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu, pristatant atrankos skelbime nurodytu adresu. Visi dokumentai turi būti sudėti į vieną voką, ant kurio turi būti užrašyta „Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos  pažangos priemonės 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekto parnerių atrankos paraiška pagal veiklą _____________“. Vokas turi būti antspauduotas organizacijos antspaudu, jei ji antspaudą privalo turėti;

3. Projekto partnerių atrankos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“.

Tinkamomis finansuoti laikomos Projekto veiklos ir jų išlaidos, pateiktos Atrankos aprašo 9 punkte.

Aktualūs dokumentai:

  1. Priemonės aprašas, atsisiųsti.
  2. Atrankos aprašas, atsisiųsti.
  3. Atrankos konkurso paraiškos forma pagal veiklą „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, atsisiųsti.

Kontaktinis asmuo informacijai:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Evelina Žigaitė, tel. Nr. +37038766386, el. p. evelina.zigaite@svencionys.lt

Parengė: Socialinės paramos skyrius

Comments are closed.

Close Search Window