Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau vadinama – Jaunimo taryba)  jaunimo atstovų rinkimai organizuojami, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kandidatų į Jaunimo tarybos jaunimo atstovus registracija prasideda 2023 m. kovo 6 d. ir baigiasi 2023 m. kovo 24  d.

Kandidatus (14–29 m. amžiaus) į Jaunimo tarybos jaunimo atstovus gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba kandidatais (14–29 m. amžiaus) gali save išsikelti pavieniai asmenys. Kandidatų į Jaunimo tarybos jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Kiekvienas kandidatas el. paštu inga.varniene@svencionys.lt turi pateikti užpildytą kandidato į Jaunimo tarybos jaunimo atstovus anketą, trumpą motyvaciją ir mažiausiai vieną jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, rekomendaciją.

Kandidato į Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketa

  Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą.

Jaunimo tarybos tikslai yra:

         1. Bendradarbiaujant su Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.

         2.  Koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.

         3. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus.

         4. Stiprinti Švenčionių rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių:

1. 6 narius deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės institucijos, iš jų 3 atstovus deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir 3 atstovus deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės taryba iš savo narių.

2. 6 narius deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje veikianti Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų taryba arba, nesant Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, 6 nariai išrenkami viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkime. Už šio susirinkimo organizavimą yra atsakingas Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

Visuotinis jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas) vyks 2023 m. balandžio  6 d. 14 val. Švenčionių rajono savivaldybėje  (Vilniaus g. 19, Švenčionys).

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija / savivalda turi pranešti el. paštu inga.varniene@svencionys.lt iki 2023 m. kovo  24 d. (imtinai).

Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje / savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos / savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją.

Kandidatų į Jaunimo tarybos jaunimo atstovus  ir Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių organizacijų ir dalyvių sąrašai bus paskelbti 2023 m. kovo 30 d. tinklalapyje svencionys.lt.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window