Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo  tvarką reglamentuoja Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaikus globojančiai šeimai, kuriai likusio be tėvų globos vaiko globa (rūpyba) nustatyta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus teikimu ir negaunančiai pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje.

Pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai už vaikų globą (rūpybą) ar priežiūrą gali būti skiriami esant vaikus globojančios šeimos sutikimui ir Globos centro išvadai apie vaikus globojančios šeimos tinkamumą globoti (rūpinti) ar prižiūrėti vaikus.

Kartu su sutikimu pateikiami šie dokumentai:
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
– savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar tesimo nutartis ar kiti dokumentai, dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo.
Pagalbos pinigai skiriami Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytų pagalbos pinigų mokėjimo pagrindų atsiradimo iki globojamam (rūpinamam) vaikui sukaks 18 metų.
Vaiką globojančiai šeimai mokami pagalbos pinigai, kurių dydis 300 eurų per mėnesį vienam vaikui. 

 Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami:
– globėjui išvykus gyventi į kitą valstybę;
– fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) ar prižūrinčiam su juo giminystės ryšiais susijusį vaiką (-us).

Taip pat vaiką globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai,  globos (rūpybos) pradžioje, globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui pateikus prašymą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skirta vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. Iš šių lėšų turi būti pritaikomos vaiko gyvenimo sąlygos, įsigyjami būtiniausi daiktai, namų apyvokos reikmenys.

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį.

Sutikimas ir kiti reikiami dokumentai dėl pagalbos pinigų gavimo pateikiami rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionys (134 kab.), tel. pasiteirauti: (8 387) 66 386.

Comments are closed.

Close Search Window