Aktuali informacija
Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo  tvarką reglamentuoja Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaikus globojančiai šeimai, kuriai likusio be tėvų globos vaiko globa (rūpyba) nustatyta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus teikimu ir negaunančiai pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje.

Pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai už vaikų globą (rūpybą) ar priežiūrą gali būti skiriami esant vaikus globojančios šeimos sutikimui ir Globos centro išvadai apie vaikus globojančios šeimos tinkamumą globoti (rūpinti) ar prižiūrėti vaikus.

Kartu su sutikimu pateikiami šie dokumentai:
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
– savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar tesimo nutartis ar kiti dokumentai, dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo. Pagalbos pinigai skiriami Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytų pagalbos pinigų mokėjimo pagrindų atsiradimo iki globojamam (rūpinamam) vaikui sukaks 18 metų. Vaiką globojančiai šeimai mokami pagalbos pinigai, kurių dydis 300 eurų per mėnesį vienam vaikui. 

Pagalbos pinigai neskiriami ir nemokami:– globėjui išvykus gyventi į kitą valstybę; – fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) ar prižūrinčiam su juo giminystės ryšiais susijusį vaiką (-us).

Taip pat vaiką globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai,  globos (rūpybos) pradžioje, globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui pateikus prašymą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skirta vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. Iš šių lėšų turi būti pritaikomos vaiko gyvenimo sąlygos, įsigyjami būtiniausi daiktai, namų apyvokos reikmenys.

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį. Sutikimas ir kiti reikiami dokumentai dėl pagalbos pinigų gavimo pateikiami rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu:
Vilniaus g. 19, Švenčionys (134 kab.), tel. pasiteirauti: (8 387) 66 386.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja globos centro pareigas ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje organizavimą, budinčio globotojo veiklą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą.

Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Kaip galima tapti budinčiu globotoju? Asmuo (šeima), pageidaujantis tapti budinčiu globotoju: • turi kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių; • išklausyti mokymus ir kursus globėjams, kuriuos organizuoja, pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą atestuoti darbuotojai; • gavus teigiamą išvadą, sudaryti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centru, kuris perduos be tėvų globos likusį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui bei suteiks socialines paslaugas ar kitą pagalbą pagal poreikį. Prižiūrimų vaikų skaičius šeimoje Budinčio globotojo šeimoje vienu metu gali būti apgyvendinami ne daugiau kaip trys vaikai. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai. Vaikų skaičius neribojamas, kai paimami vaikai iš vienos šeimos. Budinčiam globotojui mokama: • atlygis už likusio be tėvų globos vaiko (-ų) priežiūrą šeimoje (iš kurio mokamos mokestinės prievolės): – už vieno vaiko priežiūrą – 1,5 minimalios mėnesinės algos ( toliau – MMA)  dydžio per mėnesį; – už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą – 1,75 MMA  dydžio per mėnesį; – už kiekvieno kito vaiko priežiūrą – 0,25 MMA dydžio per mėnesį; – už kiekvieno kito kūdikio ar vaiko su negalia priežiūrą – 0,5 MMA  dydžio per mėnesį; – tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendintas nei vienas vaikas – 1 MMA dydžio per mėnesį;

• pagalbos pinigai: – už vieną vaiką – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį; – už du vaikus – 5 BSI dydžio per mėnesį; – už tris vaikus – 8 BSI dydžio per mėnesį; – už kiekvieną vaiką iki 3 metų – papildomai 1 BSI dydžio per mėnesį;

• išmokos vaiko poreikiams tenkinti: – globos (rūpybos) išmoka, vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmokos vaikui, mokamos Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka; – kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas numatyta įstatymuose; – vienkartinė 4 BSI dydžio išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti, kuri skiriama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Ji mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą vietą pas budintį globotoją ir pervedama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos.

Daugiau informacijos gali suteikti: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. (8 387) 66 386, el. p. sps@svencionys.lt; Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centre, adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. (8 387) 31318, el. p. spc.vaikugloba@gmail.com.

Comments are closed.

Close Search Window