Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (saulės šviesos energijos elektrinės) Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k. naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2022/22-03-PP).

 1. Statinių statybvietės adresas
  Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
  Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (saulės elektrinės)
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB Energetikos projektavimo institutas PV Karolis Misius, el. p. karolis.misius@e-pi.lt, tel. Nr. +37062929564
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  Projekto vadovas Karolis Misius, el. p. karolis.misius@e-pi.lt,
 5. Statytojas
  UAB „Sai-Ignalina“, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, +37065843433
  (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Kaunas, Islandijos pl. 67, LT-49171, tel. Nr. +37062929564,
  Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2024 m. gegužės 13 d.
  (susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas,
  www.svencionys.lt
  savivaldybės svetainės adresas)
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. +37062929564, el. p. karolis.misius@e-pi.lt
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešas susirinkimas vyks 2024 m. gegužės 13 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
  Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI4M2ZhNTItYjA1MS00Y2VmLWEyZjAtNDgxNDE1ODE5ZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22b2587fbb-3698-4ef0-a1a5-87494d3a3d4a%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window