Rengiami projektai|

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, savivaldybe@svencionys.lt, https://www.svencionys.lt

Plano rengėjas: UrboPlana, MB, Vaižganto g. 29A, LT-82148 Radviliškis, kontaktinis asmuo – Milda Urbonavičiūtė, +370 615 67902

Planavimo pagrindas – 2023-05-11 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-348 „Dėl pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės mieste detaliojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-30 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo“, koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“. Planavimo iniciatoriaus 2023-04-18 pasiūlymas Nr. (4.43) 1G-2979.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-VT-86-23-530.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės m. detaliojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-30 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo“, koregavimas.

Planuojama teritorija – Žemės sklypai: Vilniaus g. 159B, Pabradė, Švenčionių r. sav., Vilniaus g. 161, Pabradė, Švenčionių r. sav., Vilniaus g. 161A, Pabradė, Švenčionių r. sav. Bei gretimos teritorijos.
Neatitinkant planuojamai teritorijai kvartalo apibrėžties, papildomai nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį.

Teritorijų planavimo rūšis: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – detalusis planas.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Planavimo tikslas – keisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui.

Planavimo uždaviniai: detalizuoti Pabradės miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; keisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridorių tinklą; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Detaliojo plano koregavimo rengimo etapo stadijos: esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas – neatliekamas, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama; sprendinių konkretizavimo stadija.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami, jei jie nenumatomi planavimo sąlygose.
Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nerengiamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (pasiūlymus galima teikti ir žodžiu).

Išsamesnė informacija teikiama aukščiau nurodytais plano rengėjo kontaktais.

Comments are closed.

Close Search Window