Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Vietinės reikšmės kelio ir kito transporto statinio į karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Pabradės sen., Švenčionių r. sav.;
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Vietinės reikšmės kelias. Susisiekimo komunikacijos: keliai;
  Pralaida per Spenglos upę. Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai;
  Atraminės sienelės. Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai;
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt; tel. +370 655 65 381;
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. +370 699 61 112;
 5. Statytojas
  Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, e.p.: savivaldybe@svencionys.lt
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
 • Iki 2024-04-16 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, Vilnius, arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;
 • Švenčionių rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (https://svencionys.lt/veiklos-sritys/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima//)
 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2024-04-16 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu +370 655 65 381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis svarstymas su visuomene vyks 2024-04-16 d. 16:00 val. rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu per šią prisijungimo nuorodą:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5MTgyOWYtN2Y4MS00YmNlLThiNmYtMGJiNTNkZWFhNGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window