Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų,(toliau – Projektas)partnerių atranką.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto tikslinė grupė – trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, yra prieglobsčio prašytojai, yra Užsieniečių teisinės padėties įstatymo  140(8) straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, taip pat kiti trečiųjų valstybių piliečiai, kurie gali tapti pažeidžiami nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis keliamoms rizikoms.

  Galimi Projekto partneriai yra:

  – nevyriausybinės organizacijos;

  – bendruomeninės organizacijos;

  – savivaldybės biudžetinės įstaigos;

  – viešosios įstaigos.

Tinkamomis finansuoti laikomos Projekto veiklos:

   – veikla, skirta spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas;

   – veikla, skirta moterų ir mergaičių įgalinimui, tikslingai ir pagal poreikį įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje.

   – veikla, skirta  nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai;

 – veikla, skirta informacijai teikti apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie galimybes gauti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą, ir su tuo susijusios teisinės konsultacijos;

–  vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos;

– lietuvių kalbos mokymai, jeigu nepakanka Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamų mokymų;

– veikla, skirta užsieniečių socialinei – kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą;

– veikla, skirta užsieniečiams įtraukti į Lietuvos darbo rinkos sistemą, atsižvelgiant į jų turimą patirtį, darbdavių poreikius ir į individualius poreikius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms ir kt.;

– veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais, sporto ir sveikatinimo veikla, užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos.

 – veikla, skirta neformaliam  migrantų vaikų ir jaunimo ugdymui ir (ar) skirta padėti registruoti vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius bei skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti jų vaikų ir jaunimo mokymosi procese.

Paraiškos forma (pridedama).

Paraiškos teikimo būdai:

  – vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi Savivaldybės administracijos oficialiu adresu – Vilniaus g. 19, LT-18116  Švenčionys, Švenčionių r. sav. Viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“;

  – elektroninėmis priemonėmis, pasirašyta kvalifikuotu elektroninių parašu. Teikiama elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt. Elektroninio laiško antraštėje turi būti nurodyta „Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų partnerių atrankos konkursui“; 

Kitais el. pašto adresais, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2023 m. vasario 20 d. (imtinai) 15.45 val.

Savivaldybės administracijai Projektams finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų skirta 11 280,00 eurų suma.

Reikalavimai projekto partneriams ir paraiškų turiniui nurodyti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A-157 patvirtintame tvarkos apraše (pridedama).

Dėl konsultacijų su projekto partnerių atranka susijusiais klausimais kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Eglę Jakštaitę-Rouda, tel. (8 387) 66 357, el. p. egle.jakstaite@svencionys.lt

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window