Apsaugos zonų planai|

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-912, „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Švenčionių miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros (vamzdynų, siurblinių, rezervuarų) apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, Vilnius LT-05132, tel. 880010880, el. paštas info@vv.lt interneto svetainė (https://www.vv.lt/). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – Projektų vadovė Armina Leonavičienė, tel. +370 669 28058, el. paštas armina.leonaviciene@vv.lt
Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT- 96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Vadovas Ignas Razbadauskas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2122, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-09-11 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-134), el. paštas info@inzinerijalt.lt.
Plano rengimo pagrindas – UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2022 m. kovo 8 d. paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis NR. SUT22-P-76
Plano objektai: Švenčionių miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų vamzdynai (siurblinės, rezervuarai);
Plano tikslas – parengti Švenčionių miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros (vamzdynų, siurblinių, rezervuarų) apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).
Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.vv.lt.

Comments are closed.

Close Search Window