Naujienos|

I. Perkančioji organizacija:

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas – 188766722, buveinė – Vilniaus g. 19, Švenčionys, interneto svetainės adresas – www.svencionys.lt, tel. – (8 387) 66377, el. paštas – ekonomika@svencionys.lt

II. Pirkimo būdas:

Skelbiamos derybos.

III. Teisės aktai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros“.

IV. Pirkimo objekto apibūdinimas:

1 (vienas) 1 (vieno) kambario butas Švenčionėlių m.

V. Adresas, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus:

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, Švenčionys, darbo dienomis nuo 7 val. 45 min. iki 16 val. 45 min. (penktadienį – nuo 7 val. 45 min. iki 15 val. 30 min.) ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.svencionys.lt. Informacija teikiama tel. (8 387) 66377.

VI. Paraiškų pateikimas:

Kandidatas paraišką su dokumentais Pirkimo komisijai pateikia užklijuotame voke su užrašu “Savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijai, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. Paraiška dalyvauti buto pardavimo-pirkimo derybose.” Ant voko nurodomi kandidato rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas ir telefono numeris).

VII. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus:

1) užpildytą siūlomo pirkti būsto techninės būklės aprašymą (nustatytos formos);

2) būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastro duomenų bylos kopijas;

3) paslaugų tiekėjų išduotas pažymas apie atsiskaitymus už vandenį, energiją (elektros, dujų, šilumos), komunalines paslaugas;

4) teismo sprendimą dėl leidimo parduoti būstą (jei pardavėjo šeimoje yra nepilnamečių vaikų);

5) įgaliojimą (patvirtintą notarine tvarka), suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamo būsto dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti būstu, kai šis asmuo nėra būsto savininkas;

6) bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti būstą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;

7) būsto energinio naudingumo sertifikatą.

VIII. Perkamam būstui keliami reikalavimai:

1. Būstas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas).

2. Būstas turi būti geros bendros ir techninės būklės: švarus, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus.

3. Būste turi būti įrengti teikiamų vandens, dujų ir elektros energijos apskaitos prietaisai. Visi šie prietaisai turi būti tvarkingi.

4. Būsto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 procentų.

5. Būstas turi būti kuo aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatuose, su centriniu (iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) arba autonominiu šildymu, su įrengtu ir įregistruotu komunaliniu vandentiekiu ir komunaliniu nuotekų šalinimu.

6. Įsigyjamas būstas negali būti areštuotas ir (ar) įkeistas, ar perleistas fiziniams ar juridiniams asmenims, neturi būti tiekėjams įsiskolinimų už šildymą, vandenį, elektros energiją, dujas, komunalines paslaugas, iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos turi būti nutrauktos nuomos sutartys, iškeldinti ir išdeklaruoti visi įsigyjamame būste gyvenantys asmenys.

7. Būstas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas.

IX. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti: valstybine (lietuvių) kalba.

X. Paraiškų ir būsto dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda):

Nuo 2022 m. birželio 3 d. 7 val. 45 min. iki 2022 m. birželio 15 d. 16 val. 45 min.

XI. Paraiškų priėmimo vieta:

Paraiškos kartu su parduodamo būsto dokumentais tiesiogiai pateikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui, Vilniaus g. 19, Švenčionyse, darbo dienomis nuo 7 val. 45 min. iki 16 val. 45 min. (penktadienį – nuo 7 val. 45 min. iki 15 val. 30 min.).

Jeigu kandidato paraiška su parduodamo būsto dokumentais gaunami pasibaigus skelbime apie būsto pirkimą nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

XII. Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautomis paraiškomis, vieta, data ir laikas:

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, mažoji salė (II aukštas), 2022 m. birželio 16 d. 10 val. 00 min.

PRIDEDAMA:

Comments are closed.

Close Search Window