Naujienos|

Skatinama kurti naujus skaitmeninius / žiedinės ekonomikos produktus bei pasirengti aplinką tausojančiam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui, investuojant į būtiną infrastruktūrą.

Projektas skirtas įmonės infrastruktūros, kuri įgalintų kurti naujus ar patobulintus produktus, orientuotus į skaitmeninės arba žiedinės ekonomikos principus, vystymui, taip pat sukurtų sąlygas plėtoti kūrybinį potencialą bei didintų teikiamų paslaugų mastą.

Kvietimo pradžia2021 m. gruodžio 31 d.
Kvietimo pabaiga2022 m. kovo 28 d.
Planuojama kvietimo finansavimo suma4 160 000 Eur
Didžiausia galima finansavimo suma800 000 Eur
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPAiki 2022-03-28 24.00 val.
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMSiki 2022-03-28 16.00 val.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiška kartu su Aprašo 33 ir 61 punktuose nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Remiama veikla
• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
• KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Tinkami pareiškėjai – pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra KKI sektoriuje veikiančios labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), atitinkančios Aprašo 24.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
Partneriai – KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Išsamesnė informacija adresu:
https://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskatos-gerinti-kulturos-ir-kurybiniu-industriju-imoniu-infrastruktura-1707

Comments are closed.

Close Search Window