Naujienos|

Vykdydama Švenčionių rajono savivaldybės ir Nacionalinės švietimo agentūros, savivaldybės ir mokyklos sutartinius įsipareigojimus, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. „Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra su partneriais – savivaldybėmis. Vykdant projektą bendradarbiaujama su veiklos tobulinimo konsultante Virginija Vaitiekiene. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė, Rita Jusienė, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Sigita Pavliukevičienė, veiklos kokybės įsivertinimo veiklų koordinatorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Alina Bura, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Andžela Zenkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Rasa Nalivaikienė, matematikos mokytoja metodininkė, Edita Čebručenkienė, vyresnioji specialioji pedagogė, Rita Nemeikienė, socialinė pedagogė metodininkė, Irena Kaniušienė, geografijos ir biologijos mokytoja metodininkė, Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja, Zita Karneckienė, mokinių tėvų atstovė), kuri remdamasi turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė veiklos tobulinimo planą 2020–2021 m. m. ir 2021–2022 m. m., su kuriuo supažindinta gimnazijos bendruomenė.
Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai. Plane numatytos veiklos priskiriamos keturioms Geros mokyklos koncepcijoje išdėstytoms mokyklos veiklos sritims: ugdymo(si) procesui, pagalbai mokiniui ir mokytojui, ugdymo(si) aplinkai, mokyklos bendruomenei. Numatytas gimnazijos tikslas – gerinti mokinių ugdymos(si) pasiekimus ir pažangą stiprinant šiuolaikinės pamokos organizavimo ir savivaldaus mokymo(si) kompetencijas bei sąlygas. Jo įgyvendinimo bus siekiama įvykdant uždavinius – sudarant sąlygas šiuolaikinės pamokos organizavimui ir savivaldaus mokymo(si) kompetencijų ugdymui, siekiant individualios mokinių pažangos bei įveiklinti ir pritaikant šiuolaikinėms pamokoms bei savivaldžiam mokymuisi ugdomąsias aplinkas. 2020–2021 m. m. numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 74 340  eurų.
Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas jau įsigytos ir naudojamos skaitmeninės mokymosi aplinkos EDUKA metinės licencijos mokiniams ir mokytojams. Skaitmeniniai ištekliai ir spausdintos mokymosi priemonės naudojamos kartu padeda tenkinti skirtingus mokinių mokymo(si) poreikius, kiekvienam mokytis savo tempu, diferencijuoti, individualizuoti turinį, gauti ir analizuoti mokinių rezultatus didinant jų atsakomybę už pažangą. Tai yra ir papildoma priemonė žinioms bei gebėjimams įtvirtinti ugdant kontaktiniu  ir nuotoliniu būdu.
Projekte dirba dvylikos dalykų mokytojai konsultantai, du klasių vadovai konsultantai, du švietimo pagalbos specialistai konsultantai, kurie konsultuoja aštuntų klasių mokinius. Vyksta individualus ir grupinis pagalbos teikimas mokiniams dėl savivaldaus mokymosi, kompetencijų ugdymo, taip pat gilesnio dalykų mokymosi ir spragų likvidavimo.
Vyksta veiklos, ugdančios gimnazijos mokymosi kultūrą, buriančios mokyklos bendruomenę į nuolatinio mokymosi organizaciją. Gimnazijos bendruomenė diskutuoja, dalijasi patirtimi, susitaria ir konsultuojasi dėl numatytos vieningos nuotolinio ugdymo platformos ir su ja susijusio darbo klausimais. Mokytojų ir mokinių konsultavimui dirbant su virtualiomis aplinkomis įsteigta mokytojo padėjėjo konsultanto pareigybė.
Kolegų pamokų stebėjimas bei jų aptarimas grįžtamojo ryšio pokalbių metu – tai mokymasis vieniems iš kitų,  dalijimasis gerąja patirtimi bei informacijos, padedančios tobulinti pamokos kokybę, sukaupimas ir panaudojimas mokinių pažangai ir mokytojo asmeniniam tobulėjimui. Mokytojo mentoriaus ir mokytojų bendradarbiavimas dėl atvirų pamokų (veiklų) pravedimo, stebėjimo ir aptarimo organizavimo skatina mokytojus priimti drąsius naujovių taikymo pamokose sprendimus, siekti ne tik gerų ugdymo(si) rezultatų, bet ir malonaus bei prasmingo mokymo(si) proceso.
Individualios mokinio pažangos stebėjimo tvarkai tobulinti sukurta 5 mokytojų darbo grupė, kuri iki mokslo metų pabaigos individualiai mokinio pažangai stebėti turėtų sukurti vieningą sistemą,  pagal kurią analizuojant mokinių rezultatus bus tobulinamas ugdymo procesas.
Įvyko numatytos mokytojų kompetencijų tobulinimo programos „Šiuolaikinio ugdymo samprata ir organizavimas. Savivaldus mokymasis“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirti seminarai: „Pagrindiniai reikalavimai šiuolaikinei pamokai“, kurį vedė lektorė Irena Laužadienė, ir „Mokinio mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas ir praktinis strategijų taikymas“, kurį vedė lektorius Vincas Tamašauskas.
Ugdymosi aplinkai gerinti įsigyti du SMART ekranai, kurių panaudojimas leis sujungti naujausias technologijas ir  ugdymo procesą.
Parengtas mokyklinis projektas „Mano mokymosi kelias“ numato mokinių ir mokytojų edukacines programas – išvykas po Lietuvą pasirinktais maršrutais; užduotis, jų atlikimo kriterijus ir atsiskaitymo būdus bei bendrą renginį, kuriame mokiniai aptars savo mokymąsi edukacinių išvykų metu ir pateiks rezultatą. Įsigyti stalo žaidimai ir knygos padės mokiniams geriau pasiruošti išvykoms, paskatins maloniam savivaldaus mokymosi procesui, padės pasiekti norimų rezultatų.

Informaciją parengė Nijolė Kapačinskienė, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

Comments are closed.

Close Search Window