Naujienos|

Vykdydama Švenčionių rajono savivaldybės ir Nacionalinės švietimo agentūros, savivaldybės ir mokyklos sutartinius įsipareigojimus, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.
Gimnazijoje aptartos pirmosios projekto įžvalgos, padedančios koreguoti veiklą pamokoje, pirmieji susitarimai dėl sistemingo reflektavimo siekiant kiekvieno vaiko pažangos planavimo. Iš šio projekto lėšų gimnazija įsigijo interneto prieigos stotelę, 11 Lego Education WeDo 2.0 robotikos konstruktorių pradedantiesiems ir 9 Lego Mindstorms EV3 robotus konstruktorius pažengusiems. Konstravimo ir robotikos užsiėmimai vyko pradinių klasių mokiniams. Užsiėmimų metu mokiniai konstruoja atlikdami kūrybines užduotis su LEGO, lavina susikaupimo bei dėmesio išlaikymo įgūdžius, mokosi reikšti mintis bei kompiuterinėmis priemonėmis atlieka nesudėtingas interaktyvias užduotis. Organizuoti vyresniųjų klasių mokiniams užsiėmimus ir praktiškai taikyti teorines žinias nepavyko dėl nuotolinio mokymo(si) proceso.
Įvyko suplanuotos kvalifikacijos tobulinimo programos „Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai“ pirmojo modulio „Šiuolaikiškos pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“ seminaras. Mokytojai įgijo žinių, kaip planuojant konkrečią pamoką numatyti mokymosi uždavinius, organizuoti mokinių veiklą, individualizavimo ir diferencijavimo strategijas bei užduotis, vertinimo kriterijus, rodančius, kas jau išmokta, ką dar mokiniams reikės išmokti. Seminaro metu buvo kalbama, kad keičiantis gyvenimui, privalo keistis ir mokytojas – jis privalo turėti ne tik profesinių, bet ir pamokos vadybos žinių bei įgūdžių, mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą bei veiklas.
Teikiama individuali ir grupinė mokytojo padėjėjo-konsultanto pagalba 3–6 klasių mokiniams, taikant aktyvaus ugdymo strategijas pamokose. 3–6 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gimtosios kalbos pamokose pagalbą mokiniams teikia du mokytojai padėjėjai-konsultantai. Konsultuojama kiekvienoje 3–4 klasėje 2 val. per savaitę mokantis lietuvių kalbos ir literatūros, 2 val. per savaitę – matematikos, 1 val. per savaitę – gimtosios kalbos ir literatūros, kiekvienoje 5–6 klasėje 2 val. per savaitę – lietuvių kalbos ir literatūros, 2 val. per savaitę – matematikos, 1 val. per savaitę – gimtosios kalbos ir literatūros. Mokytojo padėjėjo- konsultanto pagalba ugdymo procese orientuota į mokinį ir aktyvią jo veiklą. Mokinys kreipiasi mokymosi pagalbos, jei susiduria su mokymosi sunkumais įgydamas bazinių žinių ir įgūdžių. Mokiniui, nebuvusiam mokykloje dėl ligos, suteikiama mokymosi pagalba. Ji padeda vaikui įveikti mokymosi sunkumus. Kadangi šiuo metu mokymas(is) vyksta nuotoliniu būdu, mokytojas padėjėjas-konsultantas tokią pagalbą teikia individualiai nuotoliniu būdu pasirinkdamas mokiniui patogiausią mokymosi būdą ir platformą. Tikėtina, kad sėkmingas dviejų mokytojų, dirbančių pamokoje, modelis padės mokytojams parinkti veiklas, atitinkančias mokinių mokymosi poreikius ir gebėjimus, o mokiniams sudarys galimybę siekti geresnių mokymosi rezultatų.
Įsteigta mokytojo-mentoriaus, koordinuojančio mokymosi iš kolegų ir kolegialiųjų pamokų aptarimo veiklas, pareigybė. Koordinuojant mokytojui-mentoriui pravestos ir aptartos kolegialiosios pamokos, kurių viena vyko naujai – nuotoliniu būdu. Mokytojai mokėsi derinti integruotos pamokos veiklas naujais būdais, kūrybiškai išnaudoti virtualios erdvės galimybes, ieškojo metodų, skatinančių mokinių aktyvumą. Reflektuojant stebėtas pamokas, atkreiptas dėmesys į pamokos tikslo konkretinimą, laiko vadybą pamokoje, aptartos problemos ir mokinių veiklų alternatyvos techninių trukdžių atvejais. Suteiktas grįžtamasis ryšys nukreipia mokytojo darbą tikslo link, skatina kelti ir koreguoti tikslus, veikia motyvuojančiai ir nurodo tobulėjimo kryptis.

Informaciją parengė Ana Lastovska, Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto „Kokybės krepšelis“ koordinatorė

Comments are closed.

Close Search Window