Naujienos|

Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsižvelgdama į epidemiologinę COVID-19 ligos plitimo situaciją priėmė nutarimą, pagal kurį skelbiamas karantinas 12 šalies savivaldybių, tarp jų ir Švenčionių rajone. Iš viso Lietuvoje karantinas paskelbtas 13 šalies savivaldybių.
Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. Kai kurie apribojimai Švenčionių rajone įvesti jau nuo spalio 12 d.

Kokie apribojimai mūsų laukia karantino metu?

Dėl judėjimo savivaldybių teritorijose:
•Ribojamas keliavimo tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – kai išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų, keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.
Įpareigoti asmenis:
•viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai dalyvaujama laidotuvėse;
•vyresnius nei 6 metų, viešose uždarose erdvėse ir viešajame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus asmenis, kai jie sportuoja, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujančius aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorius ir teisėjus, viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį.
•Rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į prekybos vietą, darbą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų.

Dėl viešojo ir privataus sektorių veiklos:
•Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu (kai darbuotojai kas savaitę rotacijos principu dirba nuotoliniu būdu tokiu režimu: 5 darbo dienas dirba darbo vietoje, kitas 5 darbo dienas dirba nuotoliniu būdu ir t. t.), išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje. (Švenčionių rajono savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos jau nuo spalio 22 d. dirba nuotoliniu būdu, daugiau pasiskaitykite čia: https://bit.ly/2Hr9pjI)
•Parduotuvių, kioskų ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
•Paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Dėl pacientų lankymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose:
•Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:
•Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
•Rekomenduojama riboti vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veiklą.
•Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.
•Rekomenduoti savivaldybių teritorijose veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų, arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

Renginiai ir užsiėmimai rajone jau apriboti nuo spalio 12 d.:
•Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir kitų savivaldybės įstaigų organizuojamus kvalifikacijos renginius, seminarus, trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimus ir pan. vykdyti tik nuotoliniu būdu.
•Savivaldybės kultūros įstaigoms ir kitiems kultūros paslaugų teikėjams neorganizuoti ir nevykdyti renginių ir užsiėmimų.
•Neformalusis švietimas vykdomas tik nuotoliniu būdu (kontaktiniai užsiėmimai negalimi).
•Grupines pratybas meno mokyklose, taip pat Švenčionių rajono sporto centre, vykstančias ne atvirose erdvėse, vykdyti nuotoliniu būdu.

Vyriausybės nutarimas DĖL KARANTINO KAI KURIŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE PASKELBIMO


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22fb9b40143c11ebb0038a8cd8ff585f

Pav. www.sam.lrv.lt

Comments are closed.

Close Search Window