ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-110. 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas;

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93;

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94;

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583.

ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Kainos patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-20

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro padalinys

Socialinė paslauga

Kaina

Šventos socialinės globos namai

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa asmeniui be sunkios negalios

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa asmeniui 
su sunkia negalia

769,81 Eur/mėn.

809,33 Eur/mėn.

Pagalbos namuose tarnyba

Pagalba į namus vienam asmeniui (šeimai)

Dienos socialinė globa vienam asmeniui (šeimai)

Transporto paslauga:

– negalią turinčiam asmeniui ir senyvo amžiaus asmeniui, turinčiam judėjimo sunkumų, vykstantiems gydymo ir reabilitacijos tikslais;

– asmeniui, vykstančiam į hemodializės procedūras

Pagalbos pinigai už asmeniui (šeimai) teikiamą pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms paslaugoms ar socialinei priežiūrai vienam asmeniui (šeimai)

6,65 Eur/val.

3,35 Eur/val.

0,51 Eur / km

25 proc. nustatytos transporto paslaugos kainos

15 proc. nustatytos transporto paslaugos kainos

2,70 Eur/val.

Dienos centras ,,Verdenė

Skalbimo paslauga (vienam skalbimo ciklui iki 5 kg sausų skalbinių)

kai skalbiama įstaigos skalbimo priemonėmis – 2,03 Eur;

kai skalbiama kliento skalbimo priemonėmis – 1,78 Eur

Savarankiško gyvenimo namai

Apgyvendinimo paslauga

358,59 Eur/mėn.

Globos centras

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams

 nemokamai 

Vaikų globos namai

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

803,04 Eur/mėn.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

970,20 Eur/mėn.

Paramos šeimai ir krizių centras

Laikino apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugos vienam asmeniui

299,90 Eur/mėn.

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.


Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis bei socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžia socialinių paslaugų katalogas.

Socialinės paslaugos skirstomos į:

bendrąsias socialines paslaugas – tai paslaugos, kurios teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis; 

specialiąsias socialines paslaugas – tai tokios socialinės paslaugos, kurios teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

2. Savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos:   

– informavimo;
– konsultavimo;
– tarpininkavimo ir atstovavimo;
– aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
– specialaus transporto organizavimo;
– sociokultūrinės paslaugos;
– asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo.

Specialiosios socialinės paslaugos:                                 

socialinės priežiūros paslaugos (tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba asmens namuose arba įstaigoje, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros):   

– pagalbos į namus; 
– socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
– psichosocialinės;
– laikino apnakvindinimo (1 kartas ne ilgiau kaip 3 paros); 
– intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
– pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. 

socialinės globos paslaugos (tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros):   

– dienos socialinės globos asmens namuose;      
– trumpalaikės socialinės globos institucijoje;
– ilgalaikės socialinės globos institucijoje.         

3. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir mokėjimo tvarka savivaldybėje

Švenčionių rajono gyventojams socialinių paslaugų poreikis nustatomas ir socialinės paslaugos skiriamos vadovaujantis aukščiau  nurodytais teisės aktais bei Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27  d. sprendimu Nr. T -143 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinta tvarka.

Pageidaujantiems gauti socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas

Asmuo pageidaujantis gauti socialines paslaugas gali kreiptis į seniūniją, pagal gyvenamąją vietą arba į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel (8 387) 31318, kur specialistai suteiks visą reikalingą informaciją ir padės užpildyti nustatytos formos prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Globėjas (rūpintojas), įtėvis pageidaujantis gauti paglbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas tiesiogiai kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos centrą (Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. (8 387) 31318). 

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gali kreiptis elektroniniu būdu. Pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Dėl bendrųju socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, specialaus transporto organizavimo, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo) gavimo asmens prašymas nebūtinas. Asmenys dėl šių paslaugų gavimo gali tiesiogiai kreiptis ir į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą, adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, tel.: (8~387) 31 318, elektroninis paštas spc.vaikugloba@gmail.com.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti dėl  socialinės priežiūros paslaugų gavimo:

– prašymas (gali būti pildomas vietoje);          

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija;    

– socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio, mokinio, studento pažymėjimas) arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta  jo kopija;      

– Neįgaliojo pažymėjimas (jei nustatytas neįgalumo ar darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1 ar SP-2 formos);    

– pažyma apie gaunamas pajamas (jei duomenų apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas nėra VSDFV duomenų bazėje);  

– išrašas iš medicininių dokumentų su gydytojo išvadomis (027/a forma) (jei kreipiamasi dėl socialinės globos paslaugų socialinės globos įstaigoje gavimo). 

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas                           

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti atsakingi specialistai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimams pasirūpinti savimi.

Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsižvelgdamas į įvertintus asmens (šeimos) individualius gebėjimus ir galimybes gyventi savarankiškai, tvarkytis buityje, rūpintis šeima, spręsti iškilusias problemas. Asmeniui socialinės globos paslaugos skiriamos tiktai tada, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui jo namuose nepakanka. Apie priimtą sprendimą asmuo yra informuojamas raštu.

Nukreipimo į socialinės globos įstaigą tvarka

Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.                                                   

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmeniui siuntimas į globos namus (toliau vadinama-siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, kai socialinių globos namų steigėjas yra savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos valstybiniuose  globos namuose, siuntimą apsigyventi socialinės globos įstaigoje išduoda Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (neįgaliems vaikams ir vaikams likusiems be tėvų globos). Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą terminą negali apsigyventi globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka ir kainos

Asmeniui (šeimai) apmokėjimo dydis  už socialines paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis:

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583;

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T-117 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“  (žr. aktuali redakcija – 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T-188) (toliau vadinama – Mokėjimo tvarkos aprašas).

Mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas.  

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei sociakultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai.

Mokamos yra šios bendrosios paslaugos: specialaus transporto ir skalbimo.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-20, nustatyta specialaus transporto paslaugos kaina (nepriklausomai nuo vykstančių asmenų skaičiaus) – 0,51 EUR/km:
1) neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo sunkumų ir vykstantiems gydymo ir reabilitacijos tikslais, už 1 km – 25 proc. nuo apskaičiuotos transporto priemonės vidutinės kainos;
2) asmenims, vykstantiems į hemodializės procedūras ir mokantiems už paslaugų teikimą savo lėšomis, už 1 km – 15 proc. nuo apskaičiuotos transporto priemonės vidutinės kainos.

Už specialaus transporto ir skalbimo paslaugas asmuo nemoka, kai:
1) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą;
2) asmens (šeimos) pajamos per mėnesį yra mažesnės už VRP dvigubą dydį. 

Mokėjimas už socialinės priežiūros paslaugas.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose, psichosocialinės, laikino apnakvindinimo šeimos, auginančius  vaikus krizių atvejais (1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros) ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai. 

Mokėjimo už kitas socialinės priežiūros paslaugas (pagalbos į namus, apgyvendinimo Savankiško gyvenimo namuose ir papldomai teikiamas paslaugas) įkainiai tvirtinami atskirais Savivaldybės tarybos sprendimais. 

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už Valstybės remiamų pajapų (toliau – VRP) dvigubą dydį.

Asmeniui (šeimai), gaunančiam socialinę pašalpą bei asmeniui (šeimai) kurio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 proc. šeimos pajamų. 

Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinės priežiūros paslaugos teikiamos iki 3 kalendorinių  dienų nemokamai. 

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis asmeniui (šeimai) apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, dauginant per mėnesį suteiktų paslaugų trukmę (val.) iš vidutinės pagalbos į namus valandos kainos.

Asmuo už pagalbos į namus paslaugas moka, kai asmens pajamos:
1. nuo 2 iki 3 VRP dydžio – 5 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
2. nuo 3 iki 4 VRP dydžio – 10 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
3. nuo 4 iki 5 VRP dydžio – 15 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
4. virš 5 VRP dydžio – 20 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį.

Apgyvendinimo Savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugų kainos ir mokėjimo tvarka.

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namuose (toliau SVG) apsigyvenę asmenys (toliau – gyventojai) moka būsto išlaikymo ir socialinės priežiūros paslaugų suteikimo mokesčius.

SGN gyventojai pragyvenimo išlaidas (maitinimą, aprangą, higienos prekes, vaistus ir kt.)  apmoka iš nuosavų lėšų.

Būsto išlaikymo mokesčius už sunaudotą elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį, šilumą, šiukšlių išvežimo paslaugas moka pagal Švenčionių rajone galiojančius tarifus ir suskaičiuotas bei paskelbtas paslaugų kainas.

 Gyventojui pateikiamos konkrečios sąskaitos pagal šiame Tvarkos apraše nustatytus mokėjimo dydžių paskaičiavimus:

– mokėjimo dydis už elektros energiją, vandenį per mėnesį vienam asmeniui skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų parodymus;

 – mokėjimo dydis už komunalines (šiukšlių išvežimą, patalpų šildymą) išlaidas apskaičiuojamas: bendrą išlaidų už patarnavimus sumą padalinant iš bendro pastato, kuriame randasi SGN padalinys, ploto ir padauginant iš SGN gyventojui tenkančio gyvenamojo ploto. 

 Už komunalines paslaugas SGN gyventojas nemoka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra iki 1,5 VRP dydžio.

 Už komunalines paslaugas SGN gyventojas moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

     nuo 1,5 VRP iki 2 VRP dydžio – 20 proc. priskaičiuotos sumos;
     nuo 2 VRP iki 2,5 VRP dydžio – 40 proc. priskaičiuotos sumos;
     nuo 2,5 VRP iki 3 VRP dydžio – 60 proc. priskaičiuotos sumos;
     nuo 3 VRP iki 3,5 VRP dydžio – 80 proc. priskaičiuotos sumos;
     virš 3,5 VRP – visą priskaičiuotą sumą.

 Už socialinės priežiūros paslaugas SGN gyventojas moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

      nuo 2 VRP iki 3 VRP dydžio – 5 proc. nustatytos paslaugos kainos;

      nuo 3 VRP iki 4 VRP dydžio – 10 proc. nustatytos paslaugos kainos;

      virš 4 VRP dydžio -20 proc. nustatytos paslaugos kainos. 

 

SGN gyventojui pageidaujant bei siekiant patenkinti jo individualius poreikius ir pagerinti gyvenimo kokybę, už papildomą mokestį teikiamos šios papildomos paslaugos:

    – transporto asmeninėms reikmėms suteikimo paslauga (SGN gyventojui (gyventojams) pateikus Švenčionėlių socialinių paslaugų centrui prašymą ir apmokant už transporto paslaugą, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą transporto paslaugų neįgaliesiems įkainį). 

 

Gyventojas laikinai išvykęs iš SGN moka būsto išlaikymo mokesčius Mokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 Išvykdamas iš SGN gyventojas privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas iki išvykimo arba išvykimo dieną.

 Pagalbos pinigų mokėjimo tvarka.

 Kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais, asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai. Pagalbos pinigai mokami iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagalbos pinigai gali būti skiriami:

– esant lėšų, asmeniui (šeimai), kuriam skirtos bendrosios socialinės paslaugos ar socialinės priežiūros paslaugos, susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, kurią gali suteikti kiti asmenys, šiais atvejais, kai:

– paslaugų gavėjas gyvena atokioje savivaldybės gyvenamojoje vietovėje;
– šeimos narys, globėjas, rūpintojas ar kitas asmuo laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ir kt.) negali prižiūrėti asmens, kuriam reikalinga priežiūra;
– nėra galimybių asmeniui skirti lankomos priežiūros darbuotojo;

Vaikus globojančiai šeimai pagalbos pinigų mokėjimo tvarką reglamentuoja Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

Socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, tik asmens (šeimos) sutikimu.

Tuo atveju, kai asmeniui (šeimai) bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą veiksmingiau organizuoti pinigais, siūlymą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui teikia socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikianti įstaiga kartu su asmens (šeimos) sutikimu.

Pagalbos pinigai neskiriami jei asmeniui nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ir specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir asmuo gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

Pagalbos pinigai neskiriami socialinių paslaugų įstaigos darbuotojui, giminystės ryšiais su paslaugų gavėju susijusiam asmeniui.

Pagalbos pinigai skiriami/neskiriami ar jų mokėjimas nutraukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.

Pagalbos pinigai asmeniui (šeimai) mokami nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl pagalbos pinigų skyrimo priėmimo dienos.

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį. Skirtą pagalbos pinigų sumą iki einamojo mėnesio 25 dienos Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius perveda į nurodytą asmens sąskaitą banke.

Pagalbos pinigų mokėjimo trukmė priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Pagalbos pinigų suma negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

Pagalbos pinigų mokėjimo dydis už ne visą mėnesį asmeniui (šeimai) teikiamas bendrąsias socialines paslaugas ar socialinės priežiūros yra nustatomos proporcingai teikiamų socialinių paslaugų ar globos (rūpybos) ar priežiūros trukmei.

Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas. Šiuo atveju gali būti sprendžiamas klausimas dėl jų pakeitimo į socialines paslaugas, kurioms buvo nustatytas asmens (šeimos) poreikis.

Pagalbos pinigų mokėjimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas šiais atvejais:

– pagalbos pinigų gavėjui mirus;
– nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį (ne paslaugoms pirkti);
– pasikeitus asmens (šeimos) materialinei padėčiai, padidėjus pajamoms;
– atlikus poreikio socialinėms paslaugoms naują vertinimą, kai nebėra poreikio pagalbai į namus;
– išvykus gyventi į kitos savivaldybės teritoriją.

Mokėjimas už socialinę globą. 

Asmens mokėjimo už dienos socialinę globą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pajamas. Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 proc. asmens pajamų. 

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 15 proc. asmens pajamų.

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos viršija VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydį – 20 proc. asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP dvigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 10 proc. asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 30 proc. asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos sociakinę globą dydis- 40 proc. asmens pajamų.

Kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos sociainę globą dydis – 50 proc. asmens pajamų. 

Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą. 

Trumpalaikė socialinė globa vaikui, laikinai likusiam be tėvų globos ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

Krizių atvejais, kai senyvo amžiaus, neįgalus ir socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, nedirbantys ir neturintys kitokių pajamų, 30 kalendorinių dienų trumpalaikės socialinės globos paslaugas gauna nemokamai.

Asmens mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė sociainė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 50 proc. asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo, pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Asmuo, pageidaujantis pakartotinai gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, turi būti atsiskaitęs su socialines paslaugas teikiančia įstaiga už anksčiau suteiktas šios rūšies paslaugas.

Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą. 

Mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų.Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka nuo ketvirtos paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už pirmas tris išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Asmens (šeimos narių) finansinių galimybių vertinimas

Pageidaujantis gauti tas socialines paslaugas, už kurias mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas.

Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens pajamas ir turimą turtą.

Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikia kartu su prašymu-paraiška skirti socialines paslaugas.

Informacija apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą pateikiama raštu – pildomas prašymas-paraiška suteikti socialines paslaugas. Prašyme-paraiškoje nurodomi asmens duomenys, jo (šeimos narių) veiklos pobūdis ir kita finansinėms galimybėms mokėti už socialines paslaugas įvertinti būtina informacija.

Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas šaltiniai – asmens pajamos ir  turtas, išreikštas pinigais. Kai asmens turimų pajamų ir piniginių lėšų nepakanka, mokėjimo šaltiniu gali būti nustatytas  asmens suaugusių vaikų,  kitų suinteresuotų asmenų – turto perėmėjų ar būsimų paveldėtojų piniginės lėšos (jiems sutikus), kurios naudojamos sutartyje numatyto asmens mokėjimo dydžio teikiamoms socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

Asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingi specialistai.

Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, finansinės galimybės vertinamos po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir asmens turto vertinimą ir šis vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

Asmens (šeimos narių), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančio (-ių) socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos.

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Asmens (šeimos) pajamos ir jų apskaičiavimas.

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, įskaitomos Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 IX skyriuje nurodytos asmens gaunamos pajamos ir jos apskaičiuojamos šiame Apraše nustatyta tvarka.

Asmens turtas ir jo vertinimas. 

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 X skyriuje nurodytas asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtas turtas ir  jis vertinamas šiame Apraše nustatyta tvarka.

Į viršų

Comments are closed.

Close Search Window