Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?
• Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
• socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichikos ligos);
• šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
• vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą, darantiems teisės pažeidimus ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
• šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, iš jų vaikus, turinčius elgesio, emocijų ir kitų raidos sutrikimų;
• vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas gali būti (yra) neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir jų šeimoms;
• tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė;
• vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai
• Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
• vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių (sektorių) specialistų pagalbos;
• vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
• galimai yra pažeistos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę);
• vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
• vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:
• gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
• su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
• gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
• priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis;
• gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, neatitraukiant vaiko arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą. Šiomis priemonėmis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindai
• Vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
• vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
• vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
• Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.

Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės
• Lankytis pas specialistą;
• lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, iš jų nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
• tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
• dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
• gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
• dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
• atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo vaikui į savivaldybės administraciją gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, mokykla, seniūnija, prokuroras, teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 m. padarytų administracinių nusižengimų).

VIDUTINĖ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ VAIKUI

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas.

Vidutinė priežiūros priemonė skiriama vaikui, kuris:
• padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
• kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta nurodytu pagrindu.

Vidutinės priežiūros priemonės taikymas vaikų socializacijos centre

Vaikų socializacijos centro paskirtis – formuoti ir įtvirtinti socialiai priimtiną vaikų elgesį, didinti jų psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui, padėti susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant ugdymą, mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą. Centras yra valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskiriama specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio vaikams, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė.

Dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo vaikui į savivaldybės administraciją gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, mokykla, seniūnija, prokuroras.

Koordinuotai teikiamas paslaugas, minimalios ir vidutinės priežiūros priemones šeimoms skiria Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymą.

Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Nijolė Stuglienė, adresas: Vilniaus g. 19, Švenčionys, 233 kab., tel. 8 694 38799; el. p. nijole.stugliene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window