Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui (toliau – Įstatymas), Švenčionių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-239 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (toliau-Tvarkos aprašas). Naujojo Tvarkos aprašo 48 punkte nustatyta, kad savivaldybės socialinio būsto nuomininko už kalendorinius metus deklaruotoms pajamoms ar turtui daugiau kaip 25 procentais viršijus Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jis gali teikti prašymą savivaldybei išsinuomoti nuomojamą būstą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, t.y. kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, jei jie neturi nuosavybės teise kito būsto. Šiuo atveju, Tarybai priėmus sprendimą socialinį būstą nuomoti ne socialinio būsto nuomos sąlygomis rinkos kainomis, sudaroma:
1) neterminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis, jeigu asmeniui (ar šeimos nariui) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, taip pat asmeniui (šeimos nariui) sergančiam lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, taip pat jeigu šeimoje yra vaikas (vaikai) iki 18 metų ar vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir nesusituokę, savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose;
arba
2) Savivaldybės būsto nuomos sutartis trijų metų laikotarpiui su asmenimis ir šeimomis, nenurodytais 1 punkte. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, asmenys ir šeimos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme nustatytus pajamų ir turto dydžius, norintys pratęsti Savivaldybės būsto nuomos sutartį, pakartotinai Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą pratęsti savivaldybės būsto nuomą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 29 punkte. Prašymą dėl sutarties pratęsimo arba nutraukimo svarsto Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos komisija, sprendimą priima Taryba.

Asmenys ir šeimos, nuomojantys savivaldybės būstą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, sumažėjus asmens ar šeimos turtui ar pajamoms, gali teikti prašymą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis rinkos kainomis nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis. Savivaldybės būstą nuomojančių asmenų už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos turi neviršyti šių dydžių:

nuomojamą būstą į socialinio būsto fondo sąrašą, asmuo ar šeima praranda teisę būstą pirkti rinkos kaina ir privalo kasmet (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus bei pateikti pajamų ir turto deklaraciją bei kitus, teisę į socialinio būsto nuomą įrodančius, Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui.

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvatos

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-240 nustatytas rinkos pataisos koeficientas, taikomas Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti R=4. Šis koeficientas taikomas apskaičiuojant visų savivaldybės būstų nuomos mokestį, išskyrus šiuos atvejus:
– šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
– šeimoms, kuriose vienas iš tėvų augina vaiką ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
– asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis;
– senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui (ar šeimoje esant tokiems asmenims).

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvata taikoma, jeigu savivaldybės būsto nuomininkas neturi nuosavybės teise kito būsto, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą savivaldybės būste, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų dydžių daugiau nei 50 procentų. Šiais išimtiniais atvejais, apskaičiuojant būsto nuomos mokesčio dydį, taikomas rinkos pataisos koeficientas R=2.

Savivaldybės būstų nuomininkai, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio lengvata, pateikia UAB „Švenčionių švara“ arba UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktoriui rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
– pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
– pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
– asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-as) už praėjusius kalendorinius metus;
– VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
– dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
– įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
– asmens dokumentų ir liudijimų kopijas;
– santuokos ar sudarytos registruotos partnerystės sutarties kopijas;
– neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu asmuo turi neįgalumą).
Šiuos dokumentus nuomininkas privalo pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma kalendoriniais metais, atsižvelgiant į nuomininko teisės į lengvatą atsiradimo dieną.

Teisę į savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvatą turi asmenys ir šeimos, jeigu jų už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Pajamas, Eur

Nuo

Iki

Turtas, Eur

Nuo

Iki

Asmens be šeimos

6400

7680

8960

10752

Dviejų ar trijų asmenų šeima

12800

15360

17920

21504

Keturių ar daugiau asmenų šeima

3680 vienam asmeniui

4416 vienam asmeniui

8960 vienam asmeniui

10752 vienam asmeniui

[Atgal]

Comments are closed.

Close Search Window