Vilniaus regiono funkcinės zonos strategija yra skirta mažinti regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas. Veiksmai bus įgyvendinami funkcinėje zonoje, kuri formuojama savivaldybių iniciatyva, susitariant bendrai spręsti problemas. Investicijos bus koncentruojamos siekiant panaudoti funkcinę zoną sudariusių savivaldybių bendrų veiksmų potencialą. Numatomos investicijos į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvas, vystant bendradarbystės erdves. Siekiant užtikrinti integruoto požiūrio įgyvendinimą, bus prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione. Pagrindinės tikslinės grupės – gyventojai, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, viešąsias paslaugas teikiančios NVO.

Funkcinės zonos strategijos finansavimo šaltiniai apibrėžti regioninių pažangos priemonių Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ ir Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėse. Planuojami įgyvendinti veiksmai detalizuojami funkcinės zonos strategijos veiksmų plane.

Funkcinės zonos strategija bus tvirtinama visose ją planuojančių įgyvendinti savivaldybių tarybose.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus funkcinės zonos strategijos projektui el. paštu info@vilniausregionas.lt iki 2024 m. kovo 29 d.

Su 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos projektu galima susipažinti:

Vilniaus regiono plėtros tarybos administracija

Comments are closed.

Close Search Window