Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė skelbia konkursą į Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigas. Su konkurso sąlygomis galima susipažinti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;968810.html

Įstaigos pavadinimas: Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras;

Įstaigos kodas: 178844585;

Įstaigos registracijos adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys;

Įstaigos veiklos adresas: Adutiškio g. 2, LT-18109, Švenčionys.

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus funkcijos:

1. vadovauja Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro (toliau – Centro) strateginio plano ir metinių veiklos programų, turizmo programų rengimui, jas tvirtina ir vadovauja jų vykdymui, organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir atliekamos Nuostatuose nustatytos funkcijos;

2. užtikrina Savivaldybės perduoto pagal panaudos sutartį ir Centro įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, rengia ir tvirtina įstaigos apskaitos politiką, finansų kontrolės ir vidaus tvarkos taisykles;

3. nustato Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, darbuotojų pareigybių aprašymus bei kitus vidaus darbo organizavimo dokumentus;

4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, juos skatina ir gali skirti jiems drausmines nuobaudas, nustato biudžetinės įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, vykdo kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, leidžia darbuotojus atostogų, siunčia į komandiruotes;

5. teikia siūlymus dėl naujų paslaugų ir technologijų įdiegimo, iniciatyvų Centro veiklai gerinti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;

6. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus tvirtinti Centro nuostatų papildymus ar pakeitimus;

7. organizuoja ir vadovauja Centro veiklai, leidžia įsakymus ir Centro raštus, įgyvendindamas Centro nuostatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;

8. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Centro nuostatų įgyvendinimą;

9. tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;

10. sudaro sandorius, reikalingus Centro veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, Centro vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;

11. kontroliuoja teikiamų paslaugų ir produktų kokybę bei aptarnavimo kultūros gerinimo procesą, kainodaros politiką, formuoja, valdo ir plėtoja paslaugų ir produktų asortimentą;

12. analizuoja Švenčionių rajono turizmo ir verslo plėtros raidą, rodiklių dinamiką, tendencijas, jų priežastis, organizuoja turizmo produktų paklausos bei padėties turizmo ir verslo rinkose tyrimus, rengia ataskaitas apie turizmo ir verslo padėtį Švenčionių rajone, renka ir apibendrina statistiką, teikia ją Švenčionių rajono savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms;

13. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

14. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;

15. užtikrina programų vykdymo efektyvumą ir rezultatyvumą;

16. visais finansiniais ir ūkiniais įstaigos veiklos klausimais įstatymų nustatyta tvarka Direktorius atsiskaito Savivaldybės tarybai;

17. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose;

18. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų vykdymą;

19. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

20. savo kompetencijos ribose sudaro paslaugų, darbų atlikimo ir kitas sutartis, išduoda įgaliojimus;

21. užtikrina etikos normų laikymąsi savo darbe, priimamų sprendimų skaidrumą, bendradarbiavimu ir pagarba grįstus santykius;

22. inicijuoja projektų rengimą, teikia finansuoti ir vykdo įvairių Lietuvos ir ES fondų ir programų finansuotus projektus, susijusius su nuostatuose įteisinta veikla, kontroliuoja ir atsako už įstaigos laimėtų veiklos projektų kvalifikuotą įgyvendinimą;

23. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar Centro steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Centro strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš šių sričių: vadybos, turizmo, projektų administravimo, organizacijų valdymo ir plėtros, rinkodaros srityse ar viešojo administravimo srityje;

4. turėti vairuotojo pažymėjimą;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus su turizmo įstaigų administravimu susijusius teisės aktus;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos turizmo politikos nuostatomis ir savivaldybės turizmo sklaidos ir plėtros procesais;

7. išmanyti Švenčionių rajono savivaldybės padėtį turizmo ir verslo srityje;

8. turėti gerus derybinius, bendravimo, darbo komandoje įgūdžius;

9. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

10. turėti vadybinių kompetencijų planuojant ir organizuojant pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti viso Centro ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Centro funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuojant ir kontroliuojant Centro darbą;

11. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

12. būti nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme įstaigų vadovų nepriekaištingai reputacijai nustatytus reikalavimus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą turi pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

5. Užsienio kalbos mokėjimo lygį (B1) patvirtinančio dokumento kopiją;

6. Veiklos programą/strategines veiklos gaires;

7. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją;

8. Vairuotojo pažymėjimo kopiją;

9. Užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo (iki 2024-06-21).

Informaciją apie konkursą teikia:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Jadvyga Samuilevičienė, tel. (8 387) 66375, el. p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window