Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą sporto projektams (toliau – Projektai) finansuoti 2024 metais.

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų pateikimo paraiška

Paraiškų priėmimo pradžia –  2024 m. kovo 20 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. balandžio 17 d. 16 val.

Konsultacija paraiškų teikimo klausimais vyks nuotoliniu būdu 2024 m. kovo 26 d. 10 val. Registruotis į konsultaciją galite iki kovo 25 d. 12 val.

Registracijos nuoroda https://forms.gle/711KhCYSetSkEWoP9 .

Iš Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų finansuojamos šios sritys:

1. Vaikų, jaunimo, sporto veteranų sporto veiklos Savivaldybėje: čempionatai, žaidynės, treniruotės, sveikatingumo ir kiti masiniai sporto renginiai.

2. Savivaldybės sportininkų parengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose, kituose tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto renginiuose bei tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, kursuose, kurie skirti sporto srityje dirbantiems specialistams.

3. Asmenų, turinčių negalią, integracija per sportą.

4. Perspektyvių Savivaldybės sportininkų skatinimas siekti aukštų sporto rezultatų, jiems skiriant Savivaldybės finansinę paramą.

Paraiškas dėl Projektų finansavimo gali teikti juridiniai asmenys: Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje ir pagal savo įstatus užsiimančios sporto veikla, ir fiziniais asmenys teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę veiklą (toliau – Pareiškėjai).

Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei Pareiškėjas antspaudą privalo turėti, arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename PDF faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraišką ir nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt, el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta „Sporto projektų konkursui“.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Tinkamai patvirtintą Pareiškėjo, jei juridinis asmuo, steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją, ar steigimo dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras, jei fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotą veiklą patvirtinantį dokumentą.

2. Galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją.

3. Jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.

4. Asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Aprašo 26 punkte.

5. Jei Projekto veiklos skirtos Savivaldybės sportininkų parengimui ir dalyvavimui Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose, kituose tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto renginiuose bei tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, kursuose, kurie skirti sporto srityje dirbantiems specialistams, Pareiškėjas turi pateikti sportininkų ir (ar) specialistų, dirbančių sporto srityje, sąrašą.

6. Jei Pareiškėjas pretenduoja  atitikti šio Aprašo 13.1 punkte nurodytą sąlygą, asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, pagrindžiančią turimą Projekto įgyvendinimui papildomą finansavimą iš kitų šaltinių.

7. Jei Pareiškėjas pretenduoja  atitikti šio Aprašo 13.2 punkte nurodytą sąlygą, asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, pagrindžiančią, Projekto tęstinumą ir būtinybę tęsti Projektą.

8. Kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano, esant tikslinga, pateikti.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 10 iki 12 val. konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. +370 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Informaciją parengė Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė)

Comments are closed.

Close Search Window