Naujienos|

Plano rengimo organizatorius UAB „VAATC“ (Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vaatc.lt/, tel. (8 5) 213 0397, el. p. info@vaatc.lt) informuoja, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2023 m. gegužės 25 d. patvirtino Švenčionių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą (toliau – Planas).

Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis

galima susipažinti UAB „VAATC“ interneto svetainėje adresu https://www.vaatc.lt/apie- bendrove/atliekos-2027/.

Plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonės numatytos strateginio pasekmių

aplinkai vertinimo ataskaitos 12 skyriuje „Numatytų taikyti stebėsenos priemonių aprašymas“.

Atskirų atliekų tvarkymo įrenginių pasekmės aplinkai bus vertinamos vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kuris vykdomas pagal aplinkos monitoringo programas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Įgyvendinant Plano priemonę „Sąvartynų (veikiančio ir uždarytų) ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas“, aplinkos monitoringas bus vykdomas vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat bus vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai. Švenčionių rajono savivaldybėje pasekmių stebėsena bus vykdoma (aplinkos kokybės būklė ir jos pokyčiai vertinami) įgyvendinant

savivaldybės tarybos patvirtintą aplinkos monitoringo programą.

Plane aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami antrojoje jo dalyje „Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija“ numatant tikslus, uždavinius ir priemones, kurios mažins aplinkos taršą, klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimus, susidarančių atliekų kiekį ir skatins gamtos išteklių tausojimą. Priimant sprendimą dėl Plano, buvo atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) metu pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymų negauta.

Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas lygiagrečiai su Plano rengimu, todėl strateginių Plano tikslų koregavimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais vyko ir informacija apie vertinimo metu nustatomas galimas Plano priemonių įgyvendinimo pasekmes aplinkai Plano rengėjams buvo pateikiama nuolat viso Plano rengimo proceso metu.

Plane, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo proceso metu kylančius iššūkius, numatytos geriausios, efektyviausios priemonės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai arba jį maksimaliai sumažinti ir spręsti susijusias aplinkos problemas. Gyventojų informavimas, edukavimas atliekų mažinimo ir prevencijos temomis, rūšiavimo skatinimas ir galimybių rūšiuoti atliekas didinimas, esamos infrastruktūros veiklos palaikymas ir naujų priemonių diegimas, teisinės bazės tobulinimas, kontrolės mechanizmų stiprinimas padės sukontroliuoti galimas neigiamas pasekmes aplinkai.

Į vertinimo subjektų pateiktas išvadas, pastabas ir pasiūlymus Plano projektui ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui atsižvelgta, šie dokumentai atitinkamai patikslinti, SPAV ataskaitai vertinimo subjektai pritarė be pastabų. Visuomenės pasiūlymų dėl Plano projekto ir SPAV ataskaitos negauta.

Motyvas, lėmęs priimtosios Plano alternatyvos pasirinkimą – Plano sprendinių įgyvendinimo

alternatyva yra pranašesnė už „nulinę“ (Plano sprendinių neįgyvendinimo) alternatyvą, kadangi tik ši alternatyva užtikrins Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano ir Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano uždavinių įgyvendinimą: Švenčionių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sraute susidarys mažiau maisto (virtuvės), žaliųjų atliekų, pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tekstilės, pavojingųjų atliekų, 2027 m. komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis, neviršys 100 proc. Europos Sąjungoje

vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekio, sąvartyne bus šalinama ne

daugiau kaip 8 proc. susidariusių komunalinių atliekų, o paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų

komunalinių atliekų dalis sieks 57 proc.

UAB „VAATC“ informacija.

Nuotraukų šaltinis – unsplash.com

Comments are closed.

Close Search Window