Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Švenčionių rajono savivaldybės Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektų finansavimo atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

            Konkurso tikslas – finansuoti Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso būdu finansuojamos veiklos:

veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis) vykdomos veiklos.

Konkursui teikiami projektai privalo atitikti visas šias sąlygas:

sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

 sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

            Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, vykdantys veiklą atvirojoje jaunimo erdvėje.

Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

            Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą ir pridedamus dokumentus pateikia elektroniniu paštu aje@svencionys.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu aje@svencionys.lt. 

Švenčionių rajono savivaldybės Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 28 d.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuojaŠvenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window