Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-59 patvirtintą Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Paraiškas galima teikti iki 2022 m. spalio 1 d.
Paraiškas įsigytų ir įrengtų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) patirtų išlaidų daliniam kompensavimui gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Švenčionių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus iki paraiškos teikimo dienos, taip pat tie, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama (nenumatoma) įrengti per artimiausius 5 (penkerius) metus bei įrenginius įsirengė ne anksčiau kaip prieš 36 mėnesius iki šio Aprašo patvirtinimo (2022 m. kovo 31 d.).
Individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimas dalinai kompensuojamas tik tais atvejais, kai nėra galimybių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus įrengti individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (nepakanka teritorijos valymo įrenginių įrengimui, nėra tinkamo nuotekų priimtuvo, nėra galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, neišlaikomi sanitariniai atstumai).
Su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. Jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas, kad jis / jie neprieštarauja numatytiems darbams.
 2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus rašytinis sutikimas dėl Įrenginių įrengimo, jeigu jie įrengiami valstybinėje žemėje.
 3. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija.
 4. Įrenginio pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas (jei taikoma) ir kt.).
 5. Įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija (sertifikatas). Buitinių nuotekų valymo įrenginių išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų užterštumo reikšmių.
 6. Statybą leidžiančio dokumento kopija.
 7. Dalinio kompensavimo prioritetus, nurodytus Aprašo 12 punkte (12.1. gausios šeimos; 12.2. socialinę pašalpą gaunantys asmenys; 12.3. būste gyvenamąją vietą deklaruoja neįgalus asmuo), įrodantys dokumentai.
  Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą (Aprašą su jo priede pateikta paraiškos forma galite rasti paspaudę šią nuorodą:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e189b90b43011ec8d9390588bf2de65) kartu su reikiamais dokumentais Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pateikiama tiesiogiai arba paštu adresu: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba el. paštu savivaldybe@svencionys.lt.
  Pareiškėjams, įsigijusiems ir įsirengusiems individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius, skiriamas dalinis kompensavimas:
 • individualių namų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
 • dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 400 Eur vienam butui.

  Pareiškėjams, įsigijusiems ir įsirengusiems individualius buitinių nuotekų kaupimo rezervuarus, skiriamas dalinis kompensavimas:
 • individualių namų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų vertės, bet ne daugiau kaip 250 Eur;
 • dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 procentų individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų vertės, bet ne daugiau kaip 200 Eur vienam butui.
  Dėl su paraiškų teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių tel. (8 387) 66 366.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Nuotraukų šaltinis: pixabay.com

Comments are closed.

Close Search Window