Rengiami projektai|

Planavimo pagrindas: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 07 d. įsakymas Nr. A-591 „Dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, faksas (8 387) 66 365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt.

Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt. Projekto vadovas Romualdas Velykis, tel. 8 698 24 903.

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija, esanti tarp Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių, Pabradės mieste, Švenčionių r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas: ∼ 6,5 ha.

Planavimo uždaviniai:

• Detalizuoti Pabradės miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;

• Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;

• Suplanuoti planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir suformuoti žemės sklypus susisiekimo komunikacijų įrengimui, miesto infrastruktūros plėtrai;

• Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

• Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, suplanuoti viešąsias erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtingo amžiaus žmonių grupėms, suplanuoti galimybę smulkiajai miesto sodininkystei;

• Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;

• Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

• Suformuoti žemės sklypus esamų statinių eksploatavimui;

Planuojamoje teritorijoje atliekami tyrimai ir (ar) galimybių studijos: atliekami jei numatyta institucijų išduotose planavimo sąlygose ir jose nurodytuose reikalavimuose;

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): vertinti nustatyta įstatymų tvarka;

Detalaus plano rengimo koncepcija: rengiama;

Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens, detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.

Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais (viešą ekspoziciją) bus pranešta vėliau.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-86-20-465.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Comments are closed.

Close Search Window