Naujienos|

Švenčionių rajono  savivaldybė (biudžetinė įstaiga, adresas: Vilniaus g. 19, Švenčionys, kodas 111108284) skelbia viešą konkursą Viešosios įstaigos Švenčionių rajono  pirminės sveikatos priežiūros centras (buveinė – Švenčionys, Strūnaičio g. 3, įstaigos kodas  178736022) direktoriaus pareigoms eiti.

PATVIRTINTA

Švenčionių  rajono savivaldybės

2018 m.  birželio 20 d.

mero potvarkiu Nr. V1- (2.1E) V1-68

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešajai įstaigai Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, sutrumpintai VšĮ Švenčionių rajono PSPC (toliau – Įstaiga) vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Švenčionių  rajono savivaldybės meras (toliau – Meras).

2. Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos administracijai įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

II  SKYRIUS

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

III  SKYRIUS

 SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Direktorius vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

6.2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;

6.3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;

6.4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;

6.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6.6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

6.7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;

6.8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

6.9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą

6.10. sukuria ir prižiūri įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

6.11. organizuoja įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;

6.12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;

6.13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

6.14. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

6.15. organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą, vadovų atestaciją;

6.16. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

TEISĖS IR PAREIGOS

7. Direktorius turi teisę:

7.1. kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.2. teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo, dėl strategijų, programų ir planų projektų;

7.3. reikalauti  iš įstaigos darbuotojų kokybiško jiems deleguotų funkcijų vykdymo, įspėti bei sudrausminti darbuotojus, nesilaikančius darbo tvarkos taisyklių, neekonomiškai naudojančius materialines vertybes.

8. Direktoriaus pareigos:

8.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdyti nustatytas funkcijas;

8.2. įstaigos steigėjo nustatyta tvarka teikti jam informaciją apie atliekamus darbus ir iškilusias problemas;

8.3. laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių;

8.4. nutraukus darbo santykius perduoti įgaliotam asmeniui visus veiklos dokumentus be materialines vertybes.

9. Direktorius  turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas kituose teisės aktuose.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

10. Direktorius atsako už:

10.1. finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;

10.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

10.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

10.4. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai;

10.5. viešosios įstaigos dalininkų apskaitą;

10.6. informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, veiklos ataskaitos parengimą, viešų pranešimų paskelbimą;

10.7. funkcijų kokybišką ir savalaikį vykdymą;

10.8. už tinkamą įstaigos darbo organizavimą‘

10.9. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, įstaigos įstatuose bei šiame pareigybės aprašyme.

11. Direktorius už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

12. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės Merui ir Tarybai.

______________________________

Direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 3576,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą darbo patirtį savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);

3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas) (toliau – Pretendento anketa);

6. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Švenčionių rajono  savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono  savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-129, 6 priedas);

7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atrankos būdas

1. Pirmasis etapas – vertinimas komisijoje. Išrenkami 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkę pretendentai, arba 1 ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas, jei apie dalyvavimą atrankoje pranešta tik vienam pretendentui arba į atranką atvyko vienas pretendentas. Du arba vienas geriausiai atrankoje pasirodę pretendentai patenka į pretendentų antrąjį atrankos etapą.

2. Antrasis etapas – pokalbis su Švenčionių rajono  savivaldybės meru.

Pretendentų vertinimo metodai – interviu.

Vertinimo kriterijai – vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.

Pretendentai dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos (https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;805310.html )

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama el. paštu personalas@svencionys.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

* Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2022-06-30. Dokumentai priimami iki 2022-07-15 (įskaitytinai)

Comments are closed.

Close Search Window