Rengiami projektai|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-187 „Dėl pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės mieste detaliojo plano (patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-30 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo”) koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ priėmė sprendimą koreguoti Pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės mieste detalųjį planą.

Pakartotinai sudaromos sąlygos susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. Susipažinti su sprendimu, planavimo tikslų dokumentais bei pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima plano rengėjo žemiau nurodytais kontaktais iki 2022 07 19.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, el. p. savivaldybe@svencionys.lt, interneto svetainė: http://www.svencionys.lt

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A-187 „Dėl pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės mieste detaliojo plano (patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-30 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo”) koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. Planavimo iniciatoriaus 2021 04 21 pasiūlymas reg. Nr. (4.43.) 1G-2879.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-86-22-263):

Planuojama teritorija: Žemės sklypai adresais Vilniaus g. 159, Pabradė, Švenčionių r. sav., Vilniaus g. 153D, Pabradė, Švenčionių r. sav. Vilniaus g. 153C, Pabradė, Švenčionių r. sav. bei gretimos teritorijos. Neatitinkant planuojamai teritorijai kvartalo apibrėžties, papildomai nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį.

Teritorijų planavimo rūšis: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – detalusis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Planavimo tikslai: Keisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui.

Planavimo uždaviniai: detalizuoti Pabradės miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; keisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridorių tinklą; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Planavimo procesą sudaro: Parengiamasis, rengimo (bendrųjų sprendinių formavimas – nerengiamas, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama) ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Kiti reikalavimai: tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami, jei jie nenumatomi planavimo sąlygose. Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nerengiamas.

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo – UAB CityForm LT aukščiau nurodytais kontaktais (kontaktinis asmuo – Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p.: g.ratkute@cityform.lt) bei Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 376, el. p.: architektura@svencionys.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Comments are closed.

Close Search Window