Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

            Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kurie įvairiais būdais bei metodais kelia jaunų žmonių kompetencijas, gebėjimus, inicijuoja ir skatina pozityvias jaunimo iniciatyvas, visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą, aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime.

            Konkurso būdu finansuojamos veiklos:

1. Skatinančios jaunų žmonių verslumą.

2. Skirtos jaunimo lytiškumo ugdymui ir jaunuolių rengimui šeimai.

3. Skatinančios jaunimo įsitraukimą į jaunimo organizacijų veiklą.

4. Skirtos jaunų žmonių lyderystės įgūdžių ugdymui.

5. Mažinančios COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui.

6. Skatinančios jaunimo savanorišką veiklą.

            Projekto veiklos turi būti vykdomos Švenčionių rajono teritorijoje.

            Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės (teikiančios paraiškas per nevyriausybinę organizaciją ar biudžetinę įstaigą) (toliau – Pareiškėjai), veikiančios Švenčionių rajono teritorijoje.

            Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 (du tūkstančiai) Eur, mažiausia galima skirti suma – 500 (penki šimtai) Eur.

            Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 18 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt, el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta „Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkursui.

            Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename PDF faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu

            Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatai.

            Paraiškos forma.

            Paraiškos teikiamos iki 2022 m. gegužės 27 d.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 14 iki 16 val. konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel.   8 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.  

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window