Naujienos|

Informuojame, kad būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino užsieniečius, pasitraukusius iš Ukrainos dėl karinių veiksmų Ukrainoje, gali teikti savivaldybės administracijai prašymus kompensacijoms gauti. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254 patvirtintas  Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui  būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius ir kurių būstas ar kitos gyventi patalpos registruotos Švenčionių rajono savivaldybėje, gali teikti prašymus kompensacijoms gauti.

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  • prašymą (prašymo forma);
  • panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas(-ai) (vardas(-ai), pavardė(-ės), asmens kodas(-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;
  • įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
  • panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

Socialinės paramos skyrius pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl  kompensacijos skyrimo priimti.

Prašymai gali būti teikiami:

  • asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 19, Švenčionių m. (1 aukštas) ar į gyvenamosios vietos seniūniją;
  • atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Savivaldybės administracija, įsitikinusi tiesiogiai savivaldybės administracijai prašymą teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.
Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Panaudos sutarties šabloną galite rasti čia

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window