Socialinė globa šeimoje|

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja globos centro pareigas ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje organizavimą, budinčio globotojo veiklą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą.

Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus.
Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Kaip galima tapti budinčiu globotoju?
Asmuo (šeima), pageidaujantis tapti budinčiu globotoju:
• turi kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių;
• išklausyti mokymus ir kursus globėjams, kuriuos organizuoja, pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą atestuoti darbuotojai;
• gavus teigiamą išvadą, sudaryti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centru, kuris perduos be tėvų globos likusį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui bei suteiks socialines paslaugas ar kitą pagalbą pagal poreikį.

Prižiūrimų vaikų skaičius šeimoje
Budinčio globotojo šeimoje vienu metu gali būti apgyvendinami ne daugiau kaip trys vaikai. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai. Vaikų skaičius neribojamas, kai paimami vaikai iš vienos šeimos.

Budinčiam globotojui mokama:
• atlygis už likusio be tėvų globos vaiko (-ų) priežiūrą šeimoje (iš kurio mokamos mokestinės prievolės):
– už vieno vaiko priežiūrą – 1,5 minimalios mėnesinės algos ( toliau – MMA)  dydžio per mėnesį;
– už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą – 1,75 MMA  dydžio per mėnesį;
– už kiekvieno kito vaiko priežiūrą – 0,25 MMA dydžio per mėnesį;
– už kiekvieno kito kūdikio ar vaiko su negalia priežiūrą – 0,5 MMA  dydžio per mėnesį;
– tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendintas nei vienas vaikas – 1 MMA dydžio per mėnesį;

• pagalbos pinigai:
– už vieną vaiką – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį;
– už du vaikus – 5 BSI dydžio per mėnesį;
– už tris vaikus – 8 BSI dydžio per mėnesį;
– už kiekvieną vaiką iki 3 metų – papildomai 1 BSI dydžio per mėnesį;

• išmokos vaiko poreikiams tenkinti:
– globos (rūpybos) išmoka, vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmokos vaikui, mokamos Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
– kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas numatyta įstatymuose;
– vienkartinė 4 BSI dydžio išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti, kuri skiriama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Ji mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą vietą pas budintį globotoją ir pervedama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos.

Daugiau informacijos gali suteikti:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. (8 387) 66 386, el. p. sps@svencionys.lt;
Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centre, adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. (8 387) 31318, el. p. spc.vaikugloba@gmail.com.

Comments are closed.

Close Search Window