Naujienos|

I. Perkančioji organizacija:
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas – 188766722, buveinė – Vilniaus g. 19, Švenčionys, interneto svetainės adresas – www.svencionys.lt, tel. – (8 387) 66377, el. paštas – ekonomika@svencionys.lt
II. Pirkimo būdas:
Skelbiamos derybos.

III. Teisės aktai:
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T–171 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros“ ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros“ pakeitimo“.

IV. Pirkimo objekto apibūdinimas:
4 (keturi) 2 – 3 kambarių butai Pabradės m. (3 (trys) 2 kambarių ir 1 (vienas) 3 kambarių), 4 (keturi) 2 kambarių butai Švenčionių m. ir 3 (trys) 2 ir 3 – 4 kambarių butai Švenčionėlių m. (2 (du) 2 kambarių ir 1 (vienas) 3-4 kambarių).
Pirkimas skaidomas į 11 (vienuolika) dalių. Kiekvienoje dalyje numatoma pirkti po vieną butą ir sudaryti po atskirą pirkimo – pardavimo sutartį (detalesnė informacija pateikiama Savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose).
Paraiškas galima teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, t. y. tiek dalių, kiek pirkimo sąlygas atitinkančių būstų siūlo parduoti kandidatas.
Tas pats kandidatas gali teikti paraiškas visoms pirkimo objekto dalims, pateikdamas tik vieną reikalaujamų pridėti dokumentų komplektą.

V. Adresas, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus:
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, Švenčionys, darbo dienomis nuo 7 val. 45 min. iki 16 val. 45 min. (penktadienį – nuo 7 val. 45 min. iki 15 val. 30 min.) ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.svencionys.lt. Informacija teikiama tel. (8 387) 66377.

VI. Paraiškų pateikimas:
Kandidatas paraišką su dokumentais Pirkimo komisijai pateikia užklijuotame voke su užrašu “Savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijai, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. Paraiška dalyvauti buto pardavimo-pirkimo derybose.” Ant voko nurodomi kandidato rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas ir telefono numeris).

VII. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus:
1) užpildytą siūlomo pirkti būsto techninės būklės aprašymą (nustatytos formos);
2) būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastro duomenų bylos kopijas;
3) paslaugų tiekėjų išduotas pažymas apie atsiskaitymus už vandenį, energiją (elektros, dujų, šilumos), komunalines paslaugas;
4) teismo sprendimą dėl leidimo parduoti būstą (jei pardavėjo šeimoje yra nepilnamečių vaikų);
5) įgaliojimą (patvirtintą notarine tvarka), suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamo būsto dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti būstu, kai šis asmuo nėra būsto savininkas;
6) bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti būstą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;
7) būsto energinio naudingumo sertifikatą.

VIII. Perkamiems būstams keliami reikalavimai:
1. Būstas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas).
2. Būstas turi būti geros bendros ir techninės būklės: švarus, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus.
3. Būste turi būti įrengti teikiamų vandens, dujų ir elektros energijos apskaitos prietaisai. Visi šie prietaisai turi būti tvarkingi.
4. Būsto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 procentų.
5. Būstas turi būti kuo aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatuose, su centriniu (iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų) arba autonominiu šildymu, su įrengtu ir įregistruotu komunaliniu vandentiekiu ir komunaliniu nuotekų šalinimu.
6. Įsigyjamas būstas negali būti areštuotas ir (ar) įkeistas, ar perleistas fiziniams ar juridiniams asmenims, neturi būti tiekėjams įsiskolinimų už šildymą, vandenį, elektros energiją, dujas, komunalines paslaugas, iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos turi būti nutrauktos nuomos sutartys, iškeldinti ir išdeklaruoti visi įsigyjamame būste gyvenantys asmenys.
7. Būstas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas.

IX. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti valstybine (lietuvių) kalba.

X. Paraiškų ir būsto dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda):
Nuo 2022 m. vasario 8 d. iki 2022 m. kovo 10 d. 15 val. 45 min.

XI. Paraiškų priėmimo vieta:
Paraiškos kartu su parduodamo būsto dokumentais tiesiogiai pateikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui, Vilniaus g. 19, Švenčionyse, darbo dienomis nuo 7 val. 45 min. iki 16 val. 45 min. (penktadienį – nuo 7 val. 45 min. iki 15 val. 30 min.).
Jeigu kandidato paraiška su parduodamo būsto dokumentais gaunami pasibaigus skelbime apie būsto pirkimą nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

XII. Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautomis paraiškomis, vieta, data ir laikas:
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, mažoji salė (II aukštas), 2022 m. kovo 14 d. 10 val. 00 min.

PRIDEDAMA:
1. Prašymo gauti pirkimo dokumentus forma
2. Savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos
3. Paraiškos dalyvauti derybose forma
4. Siūlomo pirkti būsto techninės būklės aprašymo forma

Pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelė

Comments are closed.

Close Search Window