Naujienos|

Pasitelkiant kūrybinę raišką, skatinama investuoti į naujų produktų ir paslaugų kūrimą ar veiklos procesus, kurie skatintų skaitmeninius ar žiedinės ekonomikos principus.

Kvietimo pradžia2021 m. gruodžio 31 d.
Kvietimo pabaiga2022 m. vasario 21 d.
Planuojama kvietimo finansavimo suma10 551 449 Eur
Didžiausia galima finansavimo suma800 000 Eur
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPAiki 2022-02-21 24.00 val.
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMSiki 2022-02-21 16.00 val.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiška kartu su Aprašo 33 ir 61 punktuose nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS


Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Remiama veikla – KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus:
• Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);
• Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);
• Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;
• KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).

Tinkami pareiškėjai – pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra KKI sektoriuje veikiančios labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), atitinkančios Aprašo 24.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
Partneriai – KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo(-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.


Išsamesnė informacija adresu:
https://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskatos-kulturos-ir-kurybiniu-industriju-sektoriui-kurti-konkurencingus-kulturos-produktus-1706

Parengta Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus, vadovaujantis Lietuvos verslo paramos agentūros pateikta informacija

Comments are closed.

Close Search Window