Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Pritaikant būstą vaikui su sunkia negalia gali būti perkama įranga, atliekami būsto pritaikymo darbai būsto viduje ir būsto išorėje. Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos sensorinės priemonės (priemonių sąrašas).

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą (toliau – pareiškėjas) savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, su sunkia negalia vaiko, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

– vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

– vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

– išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas”, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo”), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (jei planuojama įsigyti tokias priemones);

– sutikimą naudoti vaiko asmens duomenis būsto pritaikymo tikslais gauti informaciją iš valstybinių registrų.

Prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionių m. (131 kab.), arba pateikiami elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

Prašymai priimami iki 2021 m. liepos 15 d. (įskaitytinai).Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 387) 66 383 arba el. paštu jolita.lazdiniene@svencionys.lt

Informaciją parengė rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Comments are closed.

Close Search Window