Naujienos|

ilniaus regiono plėtros tarybos kolegija skelbia informaciją apie Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtą konkursą Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigybei užimti. Pareigybės lygis – A1.
Pareiginės algos koeficientas – 13,3–16,3 (baziniais dydžiais).

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus regiono plėtros tarybos (toliau – regiono plėtros taryba) administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius) yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas – regiono plėtros tarybos vadovas.
2. Administracijos direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia regiono plėtros tarybos kolegija (toliau – kolegija) Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI

3. Asmuo, einantis administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo, nacionalinės regioninės politikos, vietos savivaldos ir (ar) viešojo administravimo srityje;
3.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinę regioninę politiką ir regiono plėtros tarybos veiklą, strateginį valdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus;
3.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentais (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Nacionaliniu pažangos planu ir Vyriausybės patvirtintomis plėtros programomis);
3.7. turėti lyderystės ir vadovavimo gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
3.8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
3.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus;
3.10. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
3.11. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

4. Administracijos direktorius atlieka šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir kontroliuoja regiono plėtros tarybos administracijos darbą, kad būtų įgyvendinami regiono plėtros tarybos veiklos tikslai ir atliekamos regiono plėtros tarybos ir jos organų funkcijos;
4.2. sudaro darbo sutartis su regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojais ir jas nutraukia, įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje;
4.3. organizuoja regiono plėtros tarybos turto valdymą;
4.4. siūlo atstovus į Partnerių grupę Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
4.5. užtikrina kolegijos sprendimų projektų pateikimą regiono plėtros tarybos partnerių grupei ir partnerių grupės išvados, kuri pateikta dėl šių dokumentų, pateikimą kolegijai;
4.6. užtikrina regiono plėtros tarybos metinių veiklos planų parengimą ir pateikimą regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui (toliau – visuotinis dalyvių susirinkimas) ir kolegijai;
4.7. užtikrina regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliekamas) visuotiniam dalyvių susirinkimui ir Juridinių asmenų registrui;
4.8. užtikrina duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
4.9. užtikrina informacijos apie regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, kituose teisės aktuose ir regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;
4.10. tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos darbo reglamentą;
4.11. užtikrina veiksmingą regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės sistemos veikimą;
4.12. atlieka kitas Regioninės plėtros įstatyme, kituose teisės aktuose, regiono plėtros tarybos nuostatuose, kolegijos darbo reglamente, visuotinio dalyvių susirinkimo ir kolegijos sprendimuose jam nustatytas pareigas.
5. Administracijos direktorius veikia regiono plėtros tarybos vardu su kitais asmenimis tais klausimais, kurie Regioninės plėtros įstatymu ir regiono plėtros tarybos nuostatais nepriskirti kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Vilniaus regiono plėtros tarybai teismuose.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVALDUMAS

6. Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui.

___________________________

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos
valdymo informacinę sistemą (VATIS) adresu www.testavimas.vtd.ltwww.vtd.lt pateikia:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame būtų nurodyta pretendento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ( telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas).
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas
3. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, turimus įgūdžius, kurie būtini pareigybei eiti, ir savo pranašumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą Pretendento į regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1095 patvirtinto aprašo priedą).

Pretendentų atranka į Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas vykdoma konkurso būdu Konkursų į regionų plėtros tarybų administracijų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ nustatyta tvarka. Pretendentams žodžiu bus pateikiami vienodi klausimai ir praktinė užduotis.

Nurodyti dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos departamento interneto svetainėje. Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 12 d.
Skelbimo VTD interneto svetainėje Nr. 68320
Dokumentai priimami per VATIS iki 2021 m. sausio 26 d. imtinai.

Informacija apie konkursą teikiama:

Ana Zingerienė, atrankos komisijos narė ir sekretorė,
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Mob. tel.: 8 612 46222
El. p. ana.zingeriene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window