Naujienos|

Siekdami didinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie planuoja įgyvendinti NVŠ programas 2021 metais. NVŠ programų įgyvendinimas prasidės 2021 m. vasario 1 d. (Programos įgyvendinamos nuo š. m. vasario 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Finansuojant 2021 m. NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje. (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-09-12 įsakymu Nr. V-758. Galiojantį Švenčionių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą rasite čia (sausio mėnesį rengiami Aprašo pakeitimai).

Pasirengimo darbai NVŠ teikėjams, planuojantiems 2021 m. vykdyti NVŠ programas
1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau ¬– ŠMIR). Registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai.
• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti ŠMIR http://www.smir.smm.lt/. Konsultacijas teikia ir registraciją vykdo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Slabada, tel. (8 387) 66 367, el. p. petras.slabada@svencionys.lt.

2 žingsnis. Užregistruoti NVŠ programą Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR).
• Registruojant programą reikia užpildyti NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR vartotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.
• Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus siųsti Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamentui adresu: Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius.
Teikėjas el. paštu gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. Jame (http://www.nspr.smm.lt/) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką. Jeigu gavote informaciją, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui.

3 žingsnis. Iki 2021 m. sausio 20 d. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriui el. paštu svietimo.skyrius@svencionys.lt pateikti užpildytą NVŠ programos paraišką, o  originalą atnešti arba atsiųsti paštu (Tvarkos aprašo 1 priedas, būtinai nurodyti programos kodą). NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas,  skirtas tik Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje vykdomoms programoms.
• Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris–birželis, rugsėjis–gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius.
• Jei senoji NVŠ programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota NŠPR.
• Jei NVŠ programa ar jos dalys karantino metu numatomos įgyvendinti nuotoliniu būdu, tai turi būti numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

4 žingsnis. Akreditavus programą, reikės:
1. Pasirašyti sutartį su savivaldybe.
2. Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje.
3. Sudaryti sutartis su mokinių tėvais ir skenuotas sutartis pateikti savivaldybei (sutarties pavyzdį galite rasti Apraše).
4. Užsiėmimų grafiką užpildyti NŠPR.
5. Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite).
6. Pristatyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams).
7. Pateikti iš Mokinių registro vaikų sąrašų išrašus 2021 m. vasario 1 d. data.

Informaciją parengė ir konsultacijas teikia rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Slabada, tel. (8 387) 66367, el. p. petras.slabada@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window