Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų 2021 metais konkursą.
Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti

neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Paraiškas teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.
2. Į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį.
3. Projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

Finansavimo prioritetai:
1. Pareiškėjas teiks nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą.
2. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.
3. Pareiškėjai, kurių projektai 2020 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų, t. y. savivaldybės administracija neinicijavo projektui skirtų lėšų sumažinimo ir (ar) nepriėmė sprendimo dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies grąžinimo dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties pažeidimo (-ų).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.
Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2020 m. spalio 5 d., projektų paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. lapkričio 5 d. (įskaitytinai).
Projektų paraiškos savivaldybės administracijai pateikiamos: elektroniniu paštu, el. p. lina.salniene@svencionys.lt
Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai PDF formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą.
2021 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuojamos skirti valstybės biudžeto lėšos yra 40010 Eur. Švenčionių rajono savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti skiria papildomai ne mažiau kaip 20 procentų projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų 8002 Eur.

Kontaktinis asmuo Lina Šalnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. Informacija teikiama telefonu (8 387) 66 358, darbo dienomis nuo 7 val. 45 min. iki 16 val. 45 min. (penktadieniais – iki 15 val. 30 min.) arba elektroniniu paštu, el. p. lina.salniene@svencionys.lt

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
Projekto paraiškos forma (1 priedas)
Projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
Deklaracija (5 priedas)


Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Šalnienė

Comments are closed.

Close Search Window