Vizija

Euroregionas “Ežerų kraštas” žinomas kaip nuolat socialinėj, ekonomikos ir kultūros srityje besivystantis regionas.
Strateginiai tikslai:
1. Žmogiškojo faktoriaus, kaip organizacinio išteklio, vystymas ir plėtra.
2. Bendradarbiavimas Euroregiono rėmuose-vidiniais ištekliais pagrįsta ilgalaikė partnerystė.
3. Bendradarbiavimo tarp Euroregiono ir kitų Euroregionų rėmimas ir motyvacija.
4. Euroregiono “Ežerų kraštas” regionų kultūrinio ir istorinio savitumo išsaugojimo tęstinumas.
5. Bendrų pastangų išlaikyti pusiausvyrą tarp turizmo, verslo ir gamtos apsaugos plėtros stiprinimas.

Struktūra

Taryba-politinė institucija

Braslavo, Glubokoje, Miorų, Pastovių, Verchnedvinsko rajonų deputatų tarybos, Daugpilio miesto, Daugpilio rajono, Kraslavos rajono, Preilių rajono, Rezeknės rajono tarybos, Rezeknės miesto dūma, Ignalinos rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino miesto, Zarasų rajono savivaldybių tarybos.

Sekretoriatas-koordinuojanti institucija

Švenčionių rajono savivaldybėje – Vaida Babrauskienė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, Lietuva, tel.+370 387 6 63 60, faks. +370 387 6 63 65, el. paštas rysiai@svencionys.lt

Direktoratas-vykdomoji institucija kiekvienoje šalyje

Baltarusija – Natalija Spiridonova, Sovietskaja 119, Braslav, Vitebskaja oblastj, Belarus, 211930, tel.+375 215 32 10 44, faks. +375 215 32 91 37, el. paštas terpilovska@tut.by

Latvija – Ilze Stabulniece, Brivibas 13, LV-5601 Kraslava, Latvia, tel.+371 56 2 22 01, fax.+371 56 2 22 66, el. paštas ilze@kraslava.lv

Lietuva – Inga Šidlauskienė, Ateities g. 23, LT-30121 Ignalina, Lietuva, tel./faks. +370 614 03731, el. paštas  ezeru.krastas@ignalina.lt

Darbo grupės:

1.  Erdvinis planavimas.
2.  Švietimas, NVO ir sportas.
3.  Socialinė sfera.
4.  Kultūra.
5.  Turizmas ir gamtos apsauga.
6.  Verslo ir infrastruktūros vystymas.
7.  Sienos kirtimo problemų kirtimas.


Švietimas, NVO, sportas

Tikslai:

1.  Švietimo sistemos institucijų ir NVO informacinės bazės sukūrimas.
2.  Bendrų renginių organizavimas, siekiant integracijos ir vadovaujantis abipusiu supratimu.

Pagrindinis strateginis tikslas – švietimo kokybės didinimas daugiašalio bendradarbiavimo pagrindu.

Įsikūrus Euroregionui “Ežerų kraštas”, viena iš prioritetinių bendradarbiavimo abipus sienos sritimi buvo pasirinkta bendradarbiavimas švietimo, sporto ir NVO klausimais.
Didelio susidomėjimo susilaukė mokytojų pasikeitimas patirtimi ir profesiniais įgūdžiais mokant naujomis sąlygomis. Trejus metus iš eilės su Norvegijos parama, Ignalinoje pravestos ekologinės pakraipos jaunimo vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo jaunuoliai iš visų Euroregiono savivaldybių ir Norvegijos.

Socialinė sfera

Tikslai:

1. Pasikeitimas patirtimi ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2. Bendros susistemintos Euroregiono duomenų bazės sukūrimas socialiniais klausimais.
3.  Paslaugų kokybės didinimas socialinėje sferoje.
4. Bendradarbiavimas dėl socialiai neapsaugotų žmonių integracijos į visuomenę.

Pagrindinis strateginis tikslas – Euroregiono gyventojų socialinės apsaugos sistemos vystymo paruošimas.

Kiekviena savivaldybė yra sukaupusi įdomios patirties sprendžiant socialinius klausimus. Jungianti grandis – kiekvienoje šalyje egzistuojančios paslaugos į namus.
Pagrindiniai bendri bruožai socialinėje sferoje: demografinės situacijos blogėjimas pasienio rajonuose, auga asocialių šeimų skaičius, nedarbo lygis, didelę savivaldybių biudžeto dalį sudaro įvairios pašalpos, jaunimas išvyksta į miestus.
Bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi gali sudaryti sąlygas spartesniam socialinių paslaugų tobulinimui, taip pat parengti pasiūlymus savo vyriausybėms.

Kultūra

Tikslai:

1.  Atkreipti kiekvienos valstybės dėmesį į Euroregiono kultūrines problemas.
2.  Kultūrinių mainų (festivalių, simpoziumų, ir kt.) organizavimas.
3.  Kultūrinis švietimas ir informacijos skleidimas.

Pagrindinis strateginis tikslas – bendradarbiavimas ir kiekvieno Euroregiono regiono kultūros identiteto populiarinimas ir ryšių palaikymas su kitais Europos regionais. Savitarpio supratimo stiprinimas.
Įsikūrus Euroregionui, išsiplėtė kultūrinio bendradarbiavimo bei pasikeitimo patirtimi galimybės.Kultūrų persipynimas skatina mūsų bendradarbiavimą.
Jaunųjų talentų festivalis Verchnedvinske, menininkų paroda Kraslavoje, saviveiklininkų šventė Braslave, kitos šventės turi dešimtmečiais nusistovėjusias tradicijas, bet, įkūrus Euroregioną, bendradarbiavimo galimybės smarkiai išsiplėtė.

Turizmas ir gamtos apsauga

Tikslai:

1.  Pasikeitimas patirtimi ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2.  Bendros turistinės informacinės bazės sukūrimas.
3.  Aplinkos monitoringas.
4.  Valstybių bendradarbiavimas ežerų įžuvinimo klausimais.

Pagrindinis strateginis tikslas – stabilaus balanso palaikymas tarp turizmo plėtros ir gamtos apsaugos.

Euroregiono jungiančios dalys – ežerai. Unikali ir ekologiniam turizmui palanki gamta, turtinga flora ir fauna, kultūros paminklai, istorinis palikimas, muziejai, senieji amatai, įvairių tikėjimų bažnyčios ir cerkvės turi tiesioginę įtaką turizmo plėtrai. Turint tokį turizmo potencialą ir panaudojant patirtį, atsiranda puikios galimybės rengti bendrus turizmo plėtros planus ir projektus. 

Verslo ir infrastruktūros vystymas

1. Informacijos pateikimas, apmokymas, pasikeitimas patirtimi ir konsultacijos.
2. Vieningo prekinio ženklo sukūrimas pagal veiklas.
3. Transporto infrastruktūros tobulinimas.
4. Bendradarbiavimo plėtra, gaminant netradicinę, ekologiškai švarią žemės ūkio produkciją.

Pagrindinis strateginis tikslas – įtakoti ilgalaikę Euroregiono ekonominę plėtrą.

Visose valstybėse skatinamas naujų nuolatinių darbo vietų kūrimas, yra galimybių pritraukti finansinius resursus.
Labiausiai išvystytas smulkus ir vidutinis verslas. Pagrindinės šakos: paslaugų sfera, perdirbimo pramonė (durpių, medienos, maisto apdirbimo, alaus, trikotažo gamyba, netradiciniai verslai). Verslumas skatintinas kaimo vietovėje. Skatintina ir biologiškai švari žemdirbystė, ekologiškai švarios produkcijos gamyba, netradicinė žemdirbystė.

Sienos kirtimo problemų sprendimas

1. Žmogiškojo faktoriaus vaidmens stiprinimas, sprendžiant sienų kirtimo problemas.
2. Gyventojų informavimo sienų kirtimo klausimais stiprinimas.
3. Bendradarbiavimo galimybių su valstybinėmis institucijomis ir diplomatiniu korpusu išnaudojimas, tobulinant įstatymus, susijusius su pasienio regionų plėtra, bendradarbiavimo abipus sienos ir sienos kirtimo klausimais.

Pagrindinis strateginis tikslas – sienos kirtimo procedūrų Euroregiono “Ežerų kraštas” gyventojams tobulinimas.

Įkūrus Euroregioną, suaktyvėjus tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, pasidarė paprastesnis vizų įforminimas savivaldybių ir suinteresuotų institucijų atstovams. Euroregiono vardas tapo populiarus, kertant sieną.
Užmegzti ryšiai tarp savivaldybių ir visų respublikų konsulatų. Visuose Euroregiono tarybų posedžiuose dalyvauja diplomatinio korpuso atstovai.

Darbo metodai

Strategiškai orientuotas bendradarbiavimas ir jo plėtra, nesinaudojant veiksmais asmeniniams tikslams pasiekti;
Orientacija į bendradarbiavimą abipus sienos, bet ne pasienio regioną;
Naujų administracinių lygių nebuvimas;
Santykių abipus sienos aplinka: gyventojai, politikai, institucijos, ekonomika, socialinai partneriai, kultūrinių priemonių organizatoriai ir t. t.;
Pusiausvyra tarp įvairių struktūrų ir valdžios abiejose sienos pusėse remiantis psichologiniais siekiais;
Vertikalusis (europinio, vyriausybinio, regioninio, vietinio lygio) ir horizontalusis partnerių bendradarbiavimas;
Bendradarbiavimo abipus sienos sprendimų nacionaliniu lygiu įgyvendinimas vadovaujantis abiems pusėms priimtinomis procedūromis;
Gyventojų, institucijų ir socialinių partnerių dalyvavimas programose, projektuose ir sprendimų priėmimo procese;
Tiesioginės iniciatyvos ir savų resursų panaudojimas, siekiant trečiųjų pusių paramos ir palaikymo.

Šiuo metu Euroregiono “Ežerų kraštas” darbo grupės turi paruošę 17 projektų. Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali susipažinti  Lietuvos direktorate, sekretoriatuose ar savo rajono savivaldybėje.

Į pradžią

Comments are closed.

Close Search Window