Teroristų išpuolio objektai gali būti žmonės, gyvūnai, augalai, pastatai, maisto produktai, pasėliai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali būti panaudoti masinio naikinimo ginklų komponentai, kurie pasižymi dideliu naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Šiuo metu egzistuoja šios pagrindinės masinio naikinimo ginklų rūšys: biologinis, cheminis, branduolinis, radiologinis. Radiologiniais ginklais vadinamos naikinimo priemonės ar įrenginiai, kurie pagaminti specialiai radioaktyviosioms medžiagoms paskleisti. Radiologinių ginklų panaudojimo tikslas – pernešti ir paskleisti radioaktyviąsias medžiagas, siekiant, greta sugriovimų, sukelti radioaktyviųjų medžiagų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės veikimo sąlygotus pakenkimus ar sužeidimus bei psichologinį efektą.
Radioaktyviosios medžiagos gali būti paskleistos:
sprogimo; tiesioginio purškimo arba išsklaidymo; kietųjų dalelių (dulkių) ar aerozolių pavidalu pavėjui ir kt.
Radioaktyviosios medžiagos ypatingos tuo, kad nuolat skleidžia į aplinką jonizuojančius spindulius (alfa, beta daleles ir gama spindulius), kurie jonizuoja aplinkos orą, sukelia nepageidautinus pokyčius augalų ir gyvųjų organizmų audiniuose. Rūpinantis savo sveikata svarbu žinoti, kad galima tiek vidinė, tiek išorinė žmogaus organų apšvita. Į žmogaus organizmą radioaktyvios medžiagos gali patekti pro nosį, burną ir atviras žaizdas ir švitinti iš vidaus. Todėl patartina dėvėti kostiumus ar apsiaustus, dujokaukes, respiratorius ar paprasčiausius vatos ir marlės raiščius, kad kuo mažiau dulkių ir aerozolių su radioaktyviosiomis medžiagomis patektų į organizmą. (Tuo pačiu tikslu rekomenduojama sandarinti įvairios paskirties pastatus). Dujokaukės, kostiumai ar apsiaustai neapsaugo nuo didele skvarba pasižyminčių gama spindulių. Todėl pagal galimybes rekomenduojama vengti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos aplinkos ar pavienių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių.
Atsiminkite, kad jonizuojančios spinduliuotės poveikio tiesiogiai nepajausite, todėl, jei įtariate, kad nelaimės vietoje galėjo būti panaudotas radiologinis ginklas, nedelsdami skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Tai svarbu todėl, kad tik specialistai gali identifikuoti panaudotas radioaktyviąsias medžiagas, prognozuoti galimą radioaktyviosios taršos poveikį žmonėms ir aplinkai.
Jei įtariate, kad teroristai panaudojo radiologinį ginklą:
nelieskite jokių daiktų nelaimės vietoje; laikykitės kuo toliau nuo bet kokio regimo dūmų ar garų šaltinio; suteikite pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems; kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos; patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol neatvyks specialiosios tarnybos; patariama stovėti prieš vėją nuo įvykio vietos; saugus nuotolis nuo užterštos zonos ribos – mažiausiai 30 – 50 metrų; negerkite, nevalgykite, nerūkykite nelaimės vietoje ar šalia jos; palaukite į nelaimę atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie situaciją nelaimės vietoje; laikykitės asmens higienos reikalavimų; klausykitės pranešimų per radiją ir televiziją ir elkitės pagal jų rekomendacijas; pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą, bendrą silpnumą tuoj pat kreipkitės į medikus.
Atsitikus radiacinei nelaimei skambinkite:
Ekstremalių sveikatai situacijų centrui 8 (5) 2 71 85 67
Radiacinės saugos centrui 8 (5) 2 76 36 33

Comments are closed.

Close Search Window