Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.13

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų pildymas, apleistų žemių aprašymas, išankstinis kontrolinių žemės ribų pasikeitimų aprašymas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasėlių laukų įbraižymas ir paraiškos duomenų įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą – toliau PPIS. Paraiškos duomenų tikslinimas.
Paslauga teikiama einamųjų metų balandžio – liepos mėnesiais (tikslus terminas nustatomas kiekvienais metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu).
Aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) ir administruojama atitinkamų žemės ūkio ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
Teikdami Paraišką aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, siekia gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, t. y. pagrindinę tiesioginę, žalinimo išmokas, išmokas jaunajam ūkininkui ir už pirmuosius hektarus, susietąją paramą.
Pareiškėjas, kuris pasibaigus einamųjų metų deklaravimui buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais nuo einamųjų metų liepos 10 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pasikeitimus ir apleistų žemių sutvarkymą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakciją nuo 2017-04-08);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
3. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1V -51 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų administravimo savivaldybėse procedūros aprašo tvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą arba brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais);
3. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus);
4. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą. Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;
5. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis

Vyr. specialistas

838766379

jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Danutė Dalgedienė

Žemės ūkio specialistė

838766379

danute.dalgediene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė

Žemės ūkio specialistė

Adutiškio sen.

838759174

jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė

Žemės ūkio specialistė

Cirkliškio sen.

838766182

irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko

Žemės ūkio specialistė

Magūnų sen.

838741405

irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė

Žemės ūkio specialistė

Pabradės sen.

838754538

svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė

Žemės ūkio specialistė

Svirkų sen.

838741407

meilute.urbeliene@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionių sen.

838752426

ausra.urbonaviciene@svencionys.lt

Virgutė Builienė

Žemės ūkio specialistė

Švenčionėlių sen.

838732240

virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraiška gali būti teikiami tik toje savivaldybėje, kurioje yra įregistruotas valdos centras. Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ar seniūniją, arba https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti pateiktos paraiškos elektroninę formą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window