1. Gyvenamosios vietos deklaravimas.
2. Prašymų ištaisyti, pakeisti ar panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis priėmimas ir nagrinėjimas.
3. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
4. Pažymų apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamą vietą išdavimas.
5. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
6. Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą.
7. Pažymų apie asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.
8. Notarinių veiksmų atlikimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams: 1) testamentų tvirtinimas; 2) įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti tvirtinimas; 3) dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas;4) parašo dokumentuose tikrumo liudijimas.
9. Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas.
10. Pažymų apie kaimo vietovėje namų ūkio knygoje įregistruotus pastatus išdavimas.
11. Pažymų apie pastatų atitinkantį gyvenimo sąlygoms išdavimas.
12. Pažymos apie žemės dirbimą (žemės ūkio veiklą) išdavimas.
13. Pažymų apie mirusio asmens palaidojimo vietą išdavimas.
14. Pažymų apie faktinės padėties patvirtinimą (išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais)  išdavimas.
16. Leidimo laidoti, kai seniūnija atlieka kapinių priežiūrą, išdavimas.
17. Žmogaus palaikų laidojimas, kai seniūnijos teritorijoje asmuo nuolat gyveno arba jos teritorijoje nustatytas mirties faktas ir nėra laidojančių asmenų arba nežinoma kur tokie asmenys yra, taip pat kai laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai.
18. Leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimas.
19. Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas miestų ir gyvenviečių viešosiose vietose išdavimas.
20. Leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas.
21. Atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimas.
22. Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims (prašymų gauti paramą priėmimas ir maisto produktų dalinimas).
23. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.
24. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.
25. Kaimo vietovėse žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimas.
26. Pranešimų apie savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų paslaugų teikimą priėmimas.
27. Pranešimų dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo priėmimas.
28. Pasiūlymų dėl viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos priėmimas.
29. Prašymų dėl neįgaliojo aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ar šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, priėmimas ir perdavimas socialinių paslaugų centrui.
30. Prašymų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimas ir perdavimas rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
31. Informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą teikimas.
32. Informacijos apie socialines pašalpas, kompensacijas ar kitas socialines išmokas teikimas.
33. Informacijos apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje teikimas.
34. Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigos šaukimas.
35. Gyventojų prašymų ir skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo nagrinėjimas.
36. Skundų ir pranešimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
37. Seniūnijos veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas.

Comments are closed.

Close Search Window