Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 1999-01-01

Aprašymas

Valstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms. 
Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, galima atsiųsti paštu. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.64925/PcLNmWzEsx

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr.269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.272238?jfwid=-kyruxeeh9

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Laisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą. Prašyme privalu nurodyti ir visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra.
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.
3. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas (pažyma) dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.
5. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų, – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.

Išorinis paslaugos adresas

Raktažodžiai

Vienkartinė pašalpa, žuvę pasipriešinimo dalyviai,1940-1990 metų okupacijos, kompensacijų nepriklausomybės gynėjų šeimoms skyrimas

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

20

Darbo dienos

Comments are closed.

Close Search Window