Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 1995-01-01

Aprašymas

Dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo gali kreiptis asmenys, 1945 07 22 – 1991 12 31 atlikę būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir sužaloti tarnybos metu, ir šioje armijoje žuvusiųjų ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariai. Vienkartinė kompensacija mokama nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.
Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4171 eurų vienkartinė kompensacija.
Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniai mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
1.Pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2086 eurai.
2.Pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 eurai.
3.Pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1252 eurai.
4.Pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai.
Vienkartinės kompensacijos netaikomos asmenims, kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, taip pat tiems, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d. įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms ( 1945-07-22 – 1991-12-31) „
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5931/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr.1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239596/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Laisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo numatyta tvarka.
4.  Karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama, o mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai, kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai.
6.  Asmeniui, turinčiam teisę gauti vienkartinę kompensaciją, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, – notaro patvirtintas atsisakymas.
7. Kad gautų vienkartinę kompensaciją, asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją arba karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją. (Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas) pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą.
8. Pateikus mirties liudijimo, giminystės ryšį įrodančių dokumentų originalus, jų nuorašų tikrumą patvirtina įgaliotas šią funkciją atlikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojas ir originalus grąžina pareiškėjui.
9. Gavėjų atsiskaitomosios sąskaitos numerius.

Išorinis paslaugos adresas

Raktažodžiai

Vienkartinė pašalpa, sužaloti atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

20

Darbo dienos

Comments are closed.

Close Search Window