ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.16

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 ( nuo 2015-01-01 2850 Eur) bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Susimokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti.
3. Būsto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniui kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms įsigyti.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

– Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

-prašymas išmokai gauti;
-asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
-dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

Pareiškėjas priklausomai nuo situacijos turi pateikti:
– atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
– santuokos liudijimo kopiją;
– teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
– pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti;
– dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldus ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys);

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

Pasinaudojant programa ,,Parama” gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt/ – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė

Danguolė Karmonienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 131, tel. 8 387 66383, el. p. danguole.karmoniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 130 , tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje / asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas asmuo įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašo 6 punkte.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos (38 eurų) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4

Comments are closed.

Close Search Window