Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2000-05-02

Aprašymas

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama ir mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1. Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1.  Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neskiriamos ir nemokamos jeigu:
– asmuo gyvena švietimo įstaigoje arba asmeniui palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos slaugos skyriuje arba šios įstaigos bendrajame skyriuje įsteigtoje vietoje neįgaliojo asmens slaugai teikiamos jam iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai; be tėvų globos likęs vaikas gyvena socialinės globos įstaigoje;
– asmens kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
– asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę;
– asmeniui taikomos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą;
– asmuo persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo kreipiasi pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimas giminaitis, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų globėjai, vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas. Jei prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėn. iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėn. nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/HYMjIgbblN

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/708e2ca020a111e9875cdc20105dd260

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Jeigu prašymą pateikia ne pats asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, reikia pateikti dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT)
išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje).
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

Raktažodžiai

Prašymas, globėjas (rūpintojas), budintis globotojas, šeimyna, vaiko globa (rūpyba), priežiūra

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

15

Darbo dienos

Komentaras

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

Išorinis paslaugos adresas

Elektroninės paslaugos brandos lygis

(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

15

Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Comments are closed.

Close Search Window