Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Socialinių paslaugų skyrimas

Aprašymas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:
Lietuvos Respublikos piliečiai;
užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be
pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Paskirtos socialinės paslaugos

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-627 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-52 (žr. aktualią redakciją).

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Lina Šalnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 387) 66 358,
el. p. lina.salniene@svencionys.lt
Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 387) 66 386,
el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt

Paslauga mokama

Paslauga teikiama neatlygintinai

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Parama neįgaliesiems, senatvė, socialinė atskirtis

Inicijavimo forma

Prašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų  patvirtinimo“
Prašymo-paraiškos forma paskelbta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams).
– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
– medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);
– neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;
– pažymos apie asmens (šeimos nario) pajamas už 3 paskutinius mėnesius (duomenis, kurių Socialinės paramos skyrius negauna pagal duomenų teikimo sutartis: darbo užmokestis, alimentai, dividendai, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.);
– prireikus pateikiama globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Raktažodžiai

Socialinės paslaugos

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas į socialinių paslaugų įstaigą (Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.) ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Sprendimą dėl asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas ar Komisijos rekomendacijas.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

14

Kalendorinių dienų

Komentaras

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo terminai:
– Socialinės priežiūros paslaugų poreikis  turi būti nustatytas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
– Socialinės globos paslaugų poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa, ar socialinę riziką patiriančiam vaikui – ilgalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama:
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
– Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ilgalaikės socialinės globos paslaugos skirtos senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliems asmenims.

Comments are closed.

Close Search Window