ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SPC-02

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens prašymo dėl neįgaliųjų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis priėmimas.

Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio nustatymas;

Pareiškėjo informavimas telefonu ar raštu apie jam gautas judėjimo techninės pagalbos priemones ir jų išdavimas.

Tarpininkavimas perduodant asmens prašymą ir dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui (toliau – TPNC) dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo bei dėl aprūpinimo elektriniais vežimėliais bei rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis.

Tarpininkavimas organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas.

Tarpininkavimas organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninėmis pagalbos priemonėmis (asmeniui pageidaujant, perduoda dokumentus TPNC bei pristato techninės pagalbos priemones į Centrą)

Techninės pagalbos priemonių atvežimas iš TPNC.

Techninės pagalbos priemonių išdavimas asmenims.

Asmenų apmokymas naudotis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

Sutarčių, aktų sudarymas, kitų dokumentų, susijusių su išduodamų judėjimo techninių pagalbos priemonių apskaita, įforminimas ir tvarkymas.

Techninės pagalbos priemonių poreikio planavimas, sutarčių su TPNC pasirašymas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534, Nr.127-4534; 2008, Nr. 131-5028; 2010, Nr. 60-2958; 2011, Nr.85-4134);

– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1- 338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2008, Nr. 50-1873; 2010, Nr. 122-6242; 2011, Nr. 2-80);

– Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A-178 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, jo pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau vadinama – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemones pateikia šiuos dokumentus:

– prašymą;

– asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybės dokumentą (pasą asmens tapatybės kortelę), kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

– išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ar kiti atitinkamos srities specialistai, vadovaudamiesi SADM įsakymu Nr. A1-747 nustatyta tvarka;

– neįgalumą arba invalidumą, arba senatvės pensinį amžių patvirtinantį dokumentą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentus, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčių akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);

– dokumentą, įrodančio pervestas įmokas už lovą į Centro atsikaitomąją sąskaitą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įsigyjant elektrinį vežimėlį, Centras kreipiasi dėl šių dokumentų pateikimo:

– buities tyrimo akto apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. – iš asmens gyvenamosios vietos seniūnijos;

– pedagoginės psichologinės tarnybos pažymėjimo (kai techninės pagalbos priemonės reikia asmeniui iki 18 m. amžiaus).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Sigitas Čečiurka, Švenčionių socialinių paslaugų centro Paslaugų teikiamų namuose tarnybos socialinio darbo organizatorius, tel. (8 387) 51 660, el. p. svencioniugloba@zebra.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių Socialinių paslaugų centro direktorė Joana Jurkečienė,
tel. (8 387) 51 744
el. p. svencioniuspc@zebra.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-634 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-76)
SP-10 (1) Prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (2) Prašymo gauti kompensaciją už per įmonę įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (3) Prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (4) Prašymo gauti kompensacijai už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (5) Prašymo gauti kompensaciją už per įmonę įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (6) Prašymo gauti klausos techninės pagalbos priemonę, forma;    
SP-10 (7) Prašymo gauti elektrinį vežimėlį, forma;    
SP-10 (8) Prašymo gauti kojomis minamą triratį, forma;    
SP-10 (9) Prašymo gauti prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, forma;
SP-10 (10) Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judriojo (mobilaus) ryšio telefoną (vibruojantį), forma;
SP-10 (11) Prašymo gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, forma;
SP-10 (12) Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują čiužinį praguloms išvengti, forma;
SP-10 (13) Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują skuterį, forma;
SP-10 (14) Prašymo gauti kompensaciją už per įmonę įsigytą  naują vidinio ryšio (FM) sistemą, forma;          

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje http://svencionys.lt, o taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas dėl judėjimo priemonių įsigijimo ir visi kiti dokumentai yra pateikiami  atvykus į Centrą arba gyvenamosios vietos seniūniją.

Asmuo prašymą dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo ar šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo gali tiesiogiai pateikti TPNC.

Asmens prašymas registruojamas Centre.

Centro atsakingas darbuotojas gavęs asmens prašymą, patikrina pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl judėjimo techninės pagalbos priemonės skyrimo. Prašymas,  asmens pateikti dokumentai, sutartys ir kiti su asmeniui techninės pagalbos priemonių išdavimu susiję dokumentai segami į asmens bylą.

Asmenys aprūpinami turimomis Centre techninėmis pagalbos priemonėmis eilės tvarka.

Vienišų asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pageidavimu, skirtas techninės pagalbos priemones Centras savo transportu pristato į asmens gyvenamąją vietą.  Kiti asmenys jiems skirtas techninės pagalbos priemones privalo pasiimti patys per 30 dienų nuo jų informavimo dienos. 

Asmenys aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti nemokamai, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos ,,Aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis teikimo aprašymas saugomas Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro byloje Nr. 4.12.

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „APRŪPINIMO JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS“ SEKOS SCHEMA (30.1 kb)

Comments are closed.

Close Search Window