Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų suteikti pagal panaudos sutartį savivaldybės negyvenamąsias patalpas ar ją atnaujinti naujam terminui nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau kartu – ir savivaldybės turtas) panaudos pagrindais gali būti perduodamas šiems subjektams:
– biudžetinėms įstaigoms;
– viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
– socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
– politinėms partijoms;
– Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;
– kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
Juridinis asmuo (arba jo įgaliotas asmuo) prašymą dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų naudojimo pagal panaudą pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi prašymą, parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl patalpų perdavimo pagal panaudą

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
2. Švenčionių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas perduoti savivaldybės turtą panaudos pagrindais, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti nus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose.
2. Steigimo dokumentų kopijos (jeigu jie yra juridiniai asmenys), patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus biudžetines įstaigas).
3. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopija (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims).
4.Rašytinis pagrindimas, kad paslaugos gavėjo (išskyrus biudžetines įstaigas) veiklos rezultatai duoda naudos visuomenei ar jos daliai.
5. VĮ Registrų centro pažyma/raštas apie kitą nuosavybės ar panaudos pagrindais valdomą asociacijos, profesinės sąjungos susivienijimo ar jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinės partijos nekilnojamąjį turtą, esantį Savivaldybės teritorijoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ana Jokšienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. ana.joksiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės turto panaudos sutartis sudaroma per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Savivaldybės negyvenamosios patalpos perduodamos pagal panaudą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės panaudos sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą pasirašo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo ir panaudos gavėjas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window