Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.07

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą priėmimas ir nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

5120

7168

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

10240

14336

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

2944 (vienam asmeniui)

7168 (vienam asmeniui)

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

2. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

3. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.

4. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto:

1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis;

3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

7) neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

6. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

Savivaldybės būstas Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti nuomojamas asmenims ir šeimoms:

1) nuomojantiems socialinį būstą, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jų prašymu, įvertinus socialinio būsto poreikį savivaldybėje, šį būstą nuomojant rinkos kainomis vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jeigu asmuo ar šeima nuosavybės teise neturi kito būsto;

2) kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;

3) kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašą;

4) kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (šeima), pageidaujantis išsinuomoti savivaldybės būstą, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui laisvos formos prašymą. Asmenys ir šeimos, neįrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, pateikia BP-5 formos prašymą.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

2. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus;

4. prireikus – neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai;

5. gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

6. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo – kopijos;

8. kiti dokumentai, patvirtinantys, kodėl savivaldybės būstas turi būti išnuomotas išimties tvarka

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window