Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo priėmimas ir nagrinėjimas

Aprašymas

Vaikui, kurio tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, laikinai, dėl objektyvių priežasčių (ligos, išvykimo iš Lietuvos Respublikos), negali  pasirūpinti vaiku  (bet ne ilgiau nei 6 mėnesių terminui) ir jį palieka prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, nustatoma vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu. 
Prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros  tėvų ar kitų vaiko  atstovų pagal įstatymą prašymu pateikiamas rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) tiesiogiai (atvykus į savivaldybės administraciją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip kitą dieną po informacijos gavimo dienos priima įsakymą dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nutraukimo.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Priimtas savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą  prašymu nustatymo ir skiriamas vaiką laikinai prižiūrintis fizinis asmuo.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Jolita Lazdinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: Jolita.lazdiniene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Susirgus, laikinai išvykus iš Lietuvos Respublikos

Inicijavimo forma

Nustatytos formos prašymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos prašymas. Išrašo iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos), įrodantys  priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savarankiškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savarankiškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).
Jei vaiko laikinąją  priežiūrą prašo nustatyti ne tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija.

Raktažodžiai

Prašymas, vaiko laikinoji priežiūra, vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą  ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl vaikui  laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų pagal įstatymą prašymu, informuoja Socialinės paramos skyrius.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

10

Darbo dienos

Komentaras

Esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), prašymas turi būti išnagrinėtas per 5 darbo dienas  nuo prašymo gavimo dienos.
Išnykus priežastims, dėl kurių vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negalėjo laikinai juo rūpintis, vaiko tėvai  ar kiti  jo atstovai pagal įstatymą privalo ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Socialinės paramos skyrių. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu ar kitų vaiko teisėtų atstovų nutraukimo priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos.

Comments are closed.

Close Search Window